Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Společnost

Jaké finanční nástroje nabízí Společnost?

Většina finančních nástrojů nabízených v rámci zprostředkovatelských služeb Společnosti jsou finanční rozdílové smlouvy, neboli „contracts for difference“ (dále jen CFD).

Co je makléř STP?

Společnost je zprostředkovatelem přímého zpracování (STP). Jedná se o typ online zprostředkovatele, který je připojen k jednomu nebo více poskytovatelům likvidity a předává obchody svých klientů poskytovateli likvidity, který v současné době nabízí nejlepší cenu. Dále může poskytovatel likvidity předat objednávku klienta jinému poskytovateli likvidity nebo provést příkaz sám.

Jaké finanční nástroje by Společnost mohla nabídnout?
 1. Převoditelné cenné papíry
 2. Nástroje peněžního trhu
 3. Podílové jednotky subjektů kolektivního investování
 4. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb či výnosů nebo jiné derivátové nástroje, finanční indexy nebo finanční míry, které lze vypořádat fyzicky nebo v hotovosti.
 5. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z jiného důvodu ukončení). 06/sv. 7 CS Úřední věstník Evropské unie
 6. Opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky za předpokladu, že jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF
 7. Opce, futures, swapy, forwardy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které lze vypořádat fyzicky, neuvedené jinak v oddíle C odstavci 6 a neurčené k obchodním účelům, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě
 8. Derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika
 9. Finanční rozdílové smlouvy
 10. Opce, futures, swapy, dohody o budoucích úrokových sazbách a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických proměnných, sazeb přepravného, povolenek na emise nebo měr inflace či jiných oficiálních ekonomických statistických údajů, které musejí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na žádost jedné ze stran (jinak než v případě neplnění nebo z důvodu jiného ukončení), i další derivátové smlouvy týkající se majetku, práv, závazků, indexů a měr neuvedených jinde v tomto oddílu, které mají znaky jiných derivátových finančních nástrojů, mimo jiné s ohledem na to, zda jsou obchodovány na regulovaném trhu nebo MTF, zúčtovány a vypořádány prostřednictvím uznávaných zúčtovacích středisek nebo pomocí výzvy k dodatkové úhradě.
Jaké podpůrné služby poskytuje Společnost?
 1. Úschova a správa finančních nástrojů na účet klientů, včetně úschovy a souvisejících služeb, jako je správa hotovosti / zajištění
 2. Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb
 3. Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se transakcí s finančními nástroji.
Jaké investiční služby poskytuje Společnost?
 1. Přijetí a předávání příkazů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojům

(služba, kterou zprostředkovatel po obdržení příkazu k nákupu nebo prodeji od klienta namísto osobního provedení zaslal jinému zprostředkovateli k provedení);

 1. Provádění příkazů jménem klientů

(služba, kterou zprostředkovatel na žádost klienta nakupuje nebo prodává cenné papíry v různých obchodních místech)

 1. Řízení portfolia

(je službou poskytovanou klientovi, který instruuje zprostředkovatele, aby spravoval všechny nebo část svých aktiv ve finančních nástrojích. Klient je povinen provést test vhodnosti před poskytnutím této investiční služby)

 1. Investiční poradenství

(zprostředkovatel poskytuje rady nebo doporučení týkající se jedné nebo více transakcí týkajících se konkrétního finančního nástroje).

Je Goldenburg Group Limited licencovaná?

Společnost Goldenburg Group Limited (dále jen „Společnost“) je plně licencovanou a regulovanou Společností u Komise pro cenné papíry a burzy („CySEC“) pod licenčním číslem CIF 242/14. Společnost pronesla svou licenci do všech jurisdikcí EEA, a proto je oprávněna nabízet své investiční služby ve všech zemích EEA neprofesionálním, profesionálním investorům a způsobilým protistranám. Navíc Společnost jmenovala vázané zástupce, kteří mají možnost propagovat své investiční služby v České republice, Maďarsku, Grécko a Španielsko. Avšak vázaní zástupci nejsou oprávněni držet peníze klienta.

Poplatky

Jaké jsou daňové důsledky obchodování s CFD?

Společnost nenabízí žádné daňové poradenství. Klient je odpovědný za veškeré daně a / nebo jakékoli jiné povinnosti, které mohou vzniknout v souvislosti s jeho obchodem. Obecně platí, že fyzické osoby zdaňují své příjmy z derivátových transakcí jako kapitálové zisky v zdaňovacím období, ve kterém došlo ke skutečnému příjmu. Základ daně zahrnuje výnosy snížené o výdaje, které prokazatelně vznikly při jeho dosažení.

Proč Společnost účtuje klientům swapy?

Tímto způsobem Společnost účtuje klientům úrokovou sazbu za půjčky. Každá země má jinou úrokovou sazbu, která způsobuje úrokové rozdíly mezi dvěma měnami. V závislosti na velikosti pozice a obchodovaném finančním nástroji bude účet upraven tak, aby odrážel hodnotu swapových bodů.

Kolik stojí CFD obchodování?

Náklady vzniklé při obchodování s CFD se skládají ze spreadů, swapů, provizí a/nebo výkonnostních poplatků.

Spread: Odkazuje na rozdíl v nabídkové a poptávkové ceně podkladového finančního nástroje. Nabídková cena se vztahuje k sazbě, na základě které makléř nebo tvůrce trhu kupuje od obchodníka, a požadovaná cena je sazba, na základě které prodává obchodníkovi. Klient vstupuje do nákupního obchodu s použitím ceny poptávky a ukončí obchod pomocí kupní ceny.

Například:
Uvažujme, že neprofesionální forex trader, který chce obchodovat EUR/USD kupuje 100 000 EUR na pákový efekt. Aktuální nabídka na trhu je 1 EUR = 1,0621 USD / 1,0624 USD.

Spread je v tomto případě 3 pips. Spread v procentech je 0,003% z obchodované částky 100 000 USD a Klient otevře obchod v mínus 30 USD kvůli Spreadu.

Swap: Je-li pozice otevřená přes noc, účtuje se swapový poplatek. Swap je rozdíl v úrokových sazbách mezi dvěma měnami dvojice, které klient obchoduje, a je vypočítán podle toho, zda je pozice dlouhá nebo krátká. Společnost účtuje jednou za každý den v týdnu swapy, že pozice je otevřena přes noc, zatímco v pátek večer jsou také účtovány swapy za sobotu a neděli.

Provize: Provize je poplatek za služby účtovaný klientovi společností výměnou za zahájení a uzavření každé transakce s akciemi.

Výkonnostní poplatek: Je poplatek, který je účtován všem klientům, kteří využívají služeb sociálního obchodování provozovaných Společností. Je účtován měsíčně za předpokladu, že se portfólio klienta zvýšilo ve srovnání s nejvyšší hodnotou portfolia klienta na konci předchozího měsíce.

Správa portfolia: Poplatek za Správu portfolia za držení fyzických akcií bude účtován ve formě swapu na konci každého obchodního dne. Ve středu bude trojnásobný. Výši poplatku za Správu portfolia můžete najít tu

Všeobecné informace

Jaké jsou základní metody oceňování?

Dnes se v praxi používá mnoho metod. Jedná se o diskontní peněžní tok k výpočtu vlastního kapitálu (DCF), výpočty modelu slev na dividendy (DDM) a výpočty výdělku (P/E).

Zde je stručný úvod:

Oceňování diskontovaných peněžních toků do vlastního kapitálu (DCF)

Model DCF využívá diskontované budoucí peněžní toky firmy, které hodnotí podnik. Velkou výhodou tohoto přístupu je, že může být použita u nejrůznějších firem, které neplatí dividendy, ale i u takových, které dividendy vyplácí.

Předpokládá se, že hodnota akcie je stejná jako součet budoucích peněžních toků k vlastnímu kapitálu, přičemž každý z nich je diskontován o riziko a čas. Hodnota akcie je v podstatě čistá současná hodnota peněžních toků na akcii.

Ocenění pomocí modelu slev na dividendy (DDM)

Dividendový diskontní model (DDM) je jedním z nejzákladnějších modelů absolutního oceňování. Model dividend vypočítává „skutečnou“ hodnotu podniku na základě dividend, které Společnost vyplácí svým akcionářům. Odůvodnění použití dividend pro ocenění Společnosti spočívá v tom, že dividendy představují skutečné peněžní toky plynoucí akcionáři, takže ocenění současné hodnoty těchto peněžních toků by mělo poskytnout hodnotu, jakou by měla být hodnota akcií.

Zadruhé, nestačí, aby Společnost vyplatila dividendu; Dividenda by měla být rovněž stabilní a předvídatelná. Společnosti, které platí stabilní a předvídatelné dividendy, jsou zpravidla zralé blue chip Společnosti ve vyspělých a dobře rozvinutých odvětvích. Tyto typy Společností jsou často nejvhodnější pro tento typ metody oceňování.

Ocenění podle poměru ceny k zisku (P/E)

Poměr cena / výdělek (P / E) je metoda oceňování používaná k porovnání běžné ceny akcií Společnosti s jejími výnosy na akcii. Poměr cena / výnos lze vypočítat jako:

Tržní hodnota za akcii / zisk na akcii

Předpokládejme například, že Společnost v současné době obchoduje za 43 dolarů na akcii a její výnosy za posledních 12 měsíců činily 1,95 USD za akcii. Poměr P / E pro zásobu pak lze vypočítat jako 43 / 1,95 nebo 22,05.

Jaké jsou nejdůležitější ekonomická a politická oznámení ve fundamentálních analýzách?

Některé z klíčových ekonomických ukazatelů používaných CFD / forex obchodníky:

 • Zprávy o zaměstnanosti – včetně míry nezaměstnanosti, počtu žadatelů nebo nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání, úrovní mzdy a dalších údajů týkajících se práce.
 • Obchodní bilance – rozdíl mezi dovozem a vývozem země, který má přímý vliv na poptávku po této národní měně. Deficit by znamenal, že země dováží více než vývoz, zatímco přebytek by znamenal vyšší vývoz než dovoz.
 • Běžný účet – jedna ze dvou složek platební bilance země, běžný účet je obchodní bilance a čisté převody peněžních prostředků pro zemi. Přebytek by naznačoval, že hodnota zahraničních aktiv země je vyšší než její dluh, zatímco schodek by naznačoval opačnou hodnotu
 • HDP – změny v národním hrubém domácím produktu mohou mít výrazný vliv na měnu této země. Prudký nárůst HDP naznačuje sílu v ekonomice, která by mohla stimulovat zhodnocení své měny, zejména pokud trh očekává možný nárůst úrokových sazeb.
 • CPI – Index spotřebitelských cen – index spotřebitelských cen ukazuje úroveň cen výrobků na úrovni spotřebitelů a je klíčovým ukazatelem inflace. Řízení inflace je jedním z prvních mandátů většiny hlavních centrálních bank, takže změny CPI mohou přímo ovlivňovat měnovou politiku. Zvýšení inflace by mohlo znamenat nárůst úrokových sazeb, zatímco nižší spotřebitelské ceny by naznačovaly nižší úrokové sazby.
 • PPI – Index cen výrobců měří, co výrobci platí za svůj materiál před provedením hotového výrobku. Toto číslo ovlivňuje národní měnu, protože vyšší PPI číslo naznačuje vyšší budoucí spotřebitelskou inflaci, zatímco nižší číslo naznačuje opak.
 • PMI – Index nákupních manažerů zjišťuje činnost manažerů nákupu a může být vedoucím hospodářským ukazatelem. Manažeři nákupu jsou obecně prvními, kteří vědí o nárůstu nebo poklesu budoucí produkce, což může znamenat sílu nebo slabost ve zpracovatelském sektoru.
 • Ceny komodit – cena komodit může mít významný vliv na měny výrobních i spotřebních národů a přímo souvisí s inflačními a dezinflačními cykly. Nižší ceny komodit, jako je ropa, přímo ovlivňují dopravu, a tím i náklady na zboží, čímž snižují inflační čísla, zatímco vyšší ceny ropy obvykle vedou ke zvýšení přepravních nákladů a vyšší inflaci.
 • Národní kvalita úvěrů – Další důvody pro přecenění národní měny by byly, kdyby se úvěrová kvalita státu zlepšila nebo zhoršila podle hlavní ratingové agentury nebo kdyby oznámila záměr splácet nebo neplnění svých úvěrů.
 • Mzdy mimo zemědělské podniky – počet nových pracovních míst vytvořených hospodářstvím v předchozím měsíci a procento pracovníků, kteří hledají zaměstnání, kteří zůstávají nezaměstnaní. Zvyšování zaměstnanosti obecně naznačuje rostoucí ekonomiku.

Měnová politika centrální banky

Každá hlavní ekonomika má centrální banku, která obvykle spravuje svou měnu, srovnávací úrokové sazby a peněžní zásobu. Činnosti centrálních bank a projevy úředníků centrální banky jsou důkladně sledovány základními obchodníky, kteří mají přehled o budoucích změnách měnové politiky.

 • Rozhodnutí o úrokových sazbách – výše úroků účtovaných centrální bankou je pro ocenění měny země nesmírně důležitá. Pokud centrální banka země nastaví vysokou úrokovou sazbu – s výjimkou jiných faktorů, jako je například politická nestabilita – že národní měna má tendenci přilákat zahraniční aktiva ze zemí s nižší úrokovou sazbou.
 • Vyúčtování úrokových sazeb centrální banky – Většina centrálních bank vydává výkaz po oznámení úrokové sazby s popisem hlasování výboru pro měnovou politiku a důvodů změny či nezměněnosti. Vyjádření by mohlo ovlivnit trh, pokud by politici hlasovali neočekávaně, nebo pokud má centrální banka větší jestřábi nebo holubičí dychtivost pro budoucí rozhodnutí o úrokových sazbách.
 • Projev představitelů politiky a centrální banky – obsah projevu prezidenta, guvernéra nebo jiného úředníka významné centrální banky může někdy poskytnout informace o budoucí měnové politice banky, která se často dotkne měny této země. Dalšími klíčovými tvůrci politik jsou hlasovací členové výboru pro měnovou politiku centrální banky a zatímco jejich projevy nemusí mít váhu guvernéra centrální banky, mohou mít vliv i na měnu země v závislosti na obsahu řeči.
 • Nákupy aktiv a kvantitativní uvol – částka peněz, kterou centrální banka používá k nákupu dluhových cenných papírů a jiných aktiv k podpoře slabé ekonomiky. Zvýšení nebo snížení objemu stimulačních opatření může mít významný vliv na měnu země, protože změny nákupu aktiv mohou znamenat změnu úrokové sazby a peněžní zásoby.

Geopolitické události

 • Války – průlom války nebo příměří významně ovlivňuje ocenění měn vydaných národy ve válce a někdy, v závislosti na tom, které země se účastní, na devizovém trhu obecně. Války mohou také významně ovlivnit ceny komodit a ostatní aktiva vyrobená v zúčastněných zemích, což ovlivňuje měny jiných zemí, které vyrábějí podobné aktiva.
Co je technická analýza a fundamentální analýza?

Technická analýza a fundamentální analýza jsou dvě hlavní myšlenkové směry, pokud jde o analýzu finančních trhů. Technická analýza se zabývá cenovým pohybem cenného papíru a používá tato data k předvídání budoucích cenových pohybů. Fundamentální analýza namísto toho zkoumá ekonomické a finanční faktory, které by mohly ovlivnit podnikání.

Technickou analýzou je studium cen v průběhu času, přičemž grafy jsou primárním nástrojem. To se provádí porovnáním aktuálních cenových akcí s historickými cenovými akcemi za účelem zjištění modelů, které mohou naznačovat pravděpodobný pohyb cen v budoucnu. Technická analýza pomáhá obchodníkům určovat trendy a působí jako signál či ukazatel koupi, nebo prodeje. Techničtí analytici se domnívají, že historická výkonnost finančního nástroje naznačuje budoucí výkonnost tohoto finančního nástroje.

Obchodování s pohyblivými průměry
Pohybující se průměry usnadňují obchodníkům najít možnosti obchodování ve směru celkového trendu. Když se trh trenduje, můžete použít klouzavý průměr nebo více klouzavých průměrů k určení trendu a správného času k nákupu nebo prodeji. Klouzavý průměr je grafovaná čára, která jednoduše měří průměrnou cenu měnového páru za určité časové období.

Obchodování s RSI
Relative strength index nebo RSI je oscilátor, který je jednoduchý a užitečný v jeho aplikaci. Oscilátory, jako je RSI, pomáhají určit, kdy je měna překoupená nebo předprodána. Pro ty, kteří rádi nakupují nízko a prodávají vysoko, může být RSI správným ukazatelem. RSI může být použita stejně na trendových nebo rozmanitých trzích, aby bylo možné najít lepší vstupní a výstupní ceny.

Obchodování se Stochastic oscilátorem
Stochastic oscilátor je indikátorem hybnosti, který porovnává cenu uzavírání cenného papíru s jeho cenami za určité časové období.

Obchodování s konvergencí a divergencí pohyblivého průměru (MACD) je ukazatel momentu sledování trendů, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry cen. Popularita MACD je do značné míry způsobena schopností rychle zachytit zvyšování krátkodobé dynamiky.

Fundalmentální analýza je studium celkových ekonomických, finančních, politických a dalších faktorů, které reprezentují a kvantifikují dotyčnou ekonomiku a mohou ovlivnit finanční nástroj. Tyto makroekonomické a ekonomické zdravotní prvky země pomáhají obchodníkům určit budoucí pohyby na finančním trhu.

Každý den je vydáno mnoho ekonomických a politických oznámení, které mohou mít přímý dopad na trhy, včetně forexového trhu. Proto je důležité, aby obchodníci pochopili, jak interpretovat tyto informace a převést je na vzdělaný a úspěšný obchod.

Co je fond pro odškodnění investorů?

Společnost je členem fondu pro odškodnění investorů (dále jen „ICF“). Fond byl založen podle zákona o investičních Společnostech (IF) z roku 2002 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zřízení a fungování fondu pro odškodnění investorů pro zákazníky z řádek CIF z roku 2004 (dále jen „předpisy“), které byly vydány podle zákona. Hlavním cílem ICF je zajistit pohledávky klientů v situacích, kdy CIF není schopen plnit své závazky.
Neprofesionální obchodníci mohou požadovat náhradu od ICF, ale musí mít na paměti, že maximální částku, kterou mohou získat, je 20 000 EUR. Je důležité zdůraznit, že je to maximální náhrada, kterou může obchodník obdržet, když požaduje odškodnění vůči členu bez ohledu na počet účtů, měnu a místo poskytování služby.

Kdo jsou politicky exponované osoby (PEP)?

PEP jsou fyzické osoby, které jsou nebo byly pověřeny prominentními politickými funkcemi a nejbližší členy rodiny nebo osoby, které jsou známé jako blízcí společníci těchto osob.
Mezi ně patří: hlavy států, předsedové vlád, poslanci parlamentu, ministři a zástupci / asistenti ministrů, členové nejvyšších soudů, členové správních rad centrálních bank, velvyslanci, vysoce postavení důstojníci ozbrojených sil.

Otázky týkající se zneužívání trhu a praní špinavých peněz

Některé druhy chování, jako je obchodování zasvěcených osob (nezákonná praxe obchodování na burze na vlastní výhodu prostřednictvím přístupu k důvěrným informacím) a manipulace s trhem (nezákonné úmyslné jednání, které má oklamat investory tím, že kontroluje nebo uměle ovlivňuje trh cenných papírů, které může zahrnovat řadu technik, které ovlivňují zásobování nebo poptávku po akciích. Zahrnuje: šíření falešných nebo zavádějících informací o Společnosti), může znamenat zneužívání trhu. Společnost musí mít zavedená ochranná opatření k identifikaci a snížení rizika zneužívání trhu a další finanční kriminality.

Investiční Společnosti jsou vždy povinny zavést a udržovat politiku, postupy a kontrolní systémy, aby se zabránilo praní špinavých peněz a aby bylo zajištěno hlášení všech případů, které mohou být známé nebo podezřelé.

Praní špinavých peněz je definováno Organizací spojených národů jako „jakýkoli čin či pokus o přestrojení zdroje peněz nebo majetku pocházejícího z trestné činnosti“. Praní špinavých peněz nastane, když se finanční prostředky z nelegální/trestné činnosti přesouvají v rámci finančního systému, tak aby se zdálo, že finanční prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Společnost netoleruje praní špinavých peněz a podporuje boj proti praní špinavých peněz. Společnost má zavedené zásady, které odrazují lidi od praní špinavých peněz. Tyto zásady zahrnují:

 • Ověřování, že klienti disponují platným identifikačním dokladem a doklad potvrzující jejich adresu je aktuální.
 • Uchovávání záznamů týkajících se identifikace klientů.
 • Ujištění se, že klienti nejsou podezřelí z terorismu. Za tímto účelem se porovnávají jména klientů s jmény osob, kteří jsou známí nebo podezřelí z páchání teroristické činnosti.
 • Informovat klienty, že informace, které poskytují, mohou být použity k ověření jejich totožnosti.
 • Podrobné sledování finančních transakcí klientů.
 • Neprijímanie vkladov v hotovosti.

Všechny investiční společnosti, na které se vztahuje zákon o boji proti praní peněz, by měly dodržovat příslušné postupy při:

 • identifikaci klientů
 • evidenci klientských záznamů
 • rozeznávání a hlášení podezření z praní špinavých peněz
 • vzdělávání a školení zaměstnanců a vázaných zástupců

Před uzavřením obchodního vztahu s klientem, musí být vždy provedena due diligence (proces komplexního poznání, zmapování, analyzování a interpretace informací o kontrolovaném subjektu). Součástí tohoto procesu je znát našeho klienta. Vhodnými postupy k identifikaci klienta zajišťuje, aby byly všechny verifikační dokumenty, (např. doklad totožnosti, doklad potvrzující adresu aj.) Jakož i ostatní údaje poskytnuté klientem, vždy aktuální a obsahovaly relevantní informace.

Obchodní vztahy s osobami ve významných veřejných funkcích, jakož i s fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou s nimi úzce spojené mohou Společnost vystavit zvýšenému riziku. Jedná se zejména o případy, pokud potenciální zákazník, který má zájem o založení účtu, případně jeho nejbližší rodina nebo blízký spolupracovník je politicky exponovaná osoba („PEP“), případně pokud tyto osoby pocházejí ze zemí, které jsou obecně známé problémy s uplácením, korupcí či finančními nesrovnalostmi, a jejichž zákony a předpisy proti praní špinavých peněz nejsou v souladu s mezinárodními standardy.

Jaký je rozdíl mezi minulými a budoucími scénáři výkonu?

Jedním z nejčastějších způsobů výzkumu CFD a forexových pozic je analýza, která se opírá o interpretaci dat z minulých výkonů na trhu, aby se vytvořila nějaká předpověď směrem k budoucím cenám. Je však třeba poznamenat, že dřívější výkonnost CFD není indikací ani zárukou budoucí výkonnosti. To znamená, že obchodníci mohou využívat údaje z minulých výkonů k spekulaci na trhu, ale neměly by se na ně spoléhat. Pokud se odkazuje na minulou výkonnost, musí investiční podnik zveřejnit zdroje, měnu, zaplacenou provizi a varování, že údaje jsou pouze historické.

Vklad

Jak dlouho trvá výběr finančních prostředků?

Finanční prostředky Vám budou zaslány nejpozději následující pracovní den od obdržení správně vyplněné a podepsané žádosti na výběr finančních prostředků. Rychlost bezhotovostních převodů mezi bankami však neumíme ovlivnit. Dovolujeme si také upozornit, že při zadávání pokynu na výběr musí být všechny pozice na Vašem obchodem účtu uzavřené.

Jak mohu vybrat prostředky z účtu?

Můžete požádat o výběr vyplněním naší žádosti, která se jmenuje ‚Žádost na výběr prostředků‘, tuto můžete najít na naší webstránce pod sekcí ‚Obchodování‘> ‚Platební možnosti‘> ‚Výběr‘. Tato žádost je k dispozici ve všech jazycích, které máme momentálně k dispozici. Pro další jazyky, prosím změňte jazykové nastavení na webstránce.

Anglickou verzi této žádosti můžete najít zde.

Jak mohu vložit prostředky na účet?

Platební instrukce můžete najít na naší webové stránce pod sekcí ‚Obchodování‘> ‚Platební možnosti‘ nebo jednoduše klikněte zde.

Co se stane když si vyberu dolarový účet a vložím prostředky na korunový účet?

Pokud se něco takového stane, tak Vás o této situaci budeme informovat. V případě, že nebudete chtít změnit měnu Vašeho účtu, tak mezi klientskými účty v naší bance uděláme měnovou konverzi.

Otevřít účet

Kolik účtů si mohu otevřít a ve kterých měnách?

Můžete mít jakýkoliv počet účtů otevřených v těchto měnách: EUR, USD, PLN, CZK, HUF.

Jak si otevřít demo účet?

Pokud si chcete založit demo účet, prosím klikněte tu.

Co mohu poskytnout jako doklad o bydlišti?

Jako doklad o bydlišti akceptujeme naskenovanou kopii účtu za elektřinu, daňového dokladu, bankovního výpisu nebo podobného jiného dokumentu, která nemůže být starší než 6 měsíců. Tento se však nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště.

Co mohu poskytnout jako svůj doklad totožnosti?

Jako doklad totožnosti akceptujeme naskenovanou kopii identifikačního dokladu vydaného vládou: pas, občanský průkaz nebo řidičský průkaz. Pokud se rozhodnete předložit občanský průkaz nebo řidičský průkaz, je třeba předložit přední i zadní stranu dokladu.

Kde mohu přidat své dokumenty?

Své dokumenty můžete poskytnout během registrace, nebo jejich nahrát v myTopforex zóně: na levé straně se nachází Profil, následně třeba kliknout na „Nahrát dokumenty“. Dokumenty nám také můžete zaslat emailem (jako příloha) na supportsk@topforex.com .

Platformy

Dostal jsem Margin Call email, co to znamená?

Margin Call emailem Vás informujeme, že hodnota pokrytí Vašich pozic klesla na úroveň, která vyžaduje Vaši pozornost. Měli byste zkontrolovat své otevřené pozice, co se děje na trhu a zvážit riziko. V případě Margin Call, doporučujeme provést jednu z následujících možností: a) vložit prostředky na váš obchodní účet co nejdříve, b) uzavřít část nebo všechny své pozice.

Kde mohu najít informace o spreadech?

Všechny informace o spreadech lze nalézt na webové stránce pod sekcí „Obchodování“> „Instrumenty“, a to výběrem správné skupiny nebo přímo zde, kde si můžete vybrat správnou skupinu instrumentů, např. Forex, komodity, akcie, indexy.

Podpora

Jak mohu zadat pokyn, když se nemohu připojit k internetu?

Prosím kontaktujte nás telefonicky na +357 25030576

Na jakém principu nabízí Goldenburg Group Limited finanční služby mimo Kypru a je Goldenburg Group Limited regulována ostatními členskými státy?

Goldenburg Group Limited je Kyperská investiční společnost, která je pod dohledem Cyprus Securities and Exchange Commission. Při poskytování investičních služeb ve zbytku EU jsou naši Vázaní Agenti pod dohledem regulačních orgánů v členských státech, kde tito agenti rezidují.

Jak Goldenburg Group Limited spravuje finanční prostředky svých klientů?

Goldenburg Group Limited drží klientské prostředky v několika Evropských bankách a u poskytovatelů platebních služeb. Prostředky klientů se na účtech drží odděleně od vlastních prostředků společnosti. Prostředky klientů držíme většinou na účtu banky, do které byly klientům zaslány formou vkladu. Vzhledem k tomu, že jsme STP (Straight Through Processing) broker, tyto prostředky mohou být použity i jako kolaterál s našimi poskytovateli likvidity.

Jaká je úroveň ochrany mé investice?

Goldenburg Group Limited je členem ICF (Investors Compensation Fund). Hlavním cílem ICF je poskytnout klientům záruku jejich investic až do hodnoty 20 000 €. Další informace najdete na webových stránkách CySEC.

Jak mohu najít Goldenburg Group Limited na webové stránce CySEC?

Domovská stránka kyperské Komise pro cenné papíry je http://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/. Chcete-li najít Goldenburg Group Limited musíte vybrat sloupec “ REGULOVANÉ ENTITY “, který se nachází v horní části stránky. Následně vyberte “ INVESTIČNÍ FIRMY “ a klikněte na “ INVESTIČNÍ FIRMY (kyperské) “. Nyní můžete vyhledat jakékoliv investiční společností na Kypru. Také můžete Goldenburg Group Limited snadno najít zadáním názvu do vyhledávacího pole nebo pouhým otevřením následujícího odkazu.

Obchodování

Jaká rizika souvisejí s obchodováním s CFD?

Stejně jako u obchodování všech finančních nástrojů i tady existují rizika, která musí klient zvážit před obchodováním s CFD.

Riziko páky

Vysoký stupeň pákového efektu spojeného s těmito typy investic znamená, že míra rizika ve srovnání s jinými finančními produkty je vyšší. Obchodování s pákovým efektem může působit proti vám, což múže vést ke podstatné ztrátě, stejně jako k podstatnému zisku. Dokonce i když jsou tržní podmínky poměrně klidné, pákový efekt může velmi rychle způsobit velké zisky nebo ztráty. To může způsobit, že váš makléř podnikne kroky k vyloučení záporného zůstatku účtu. V obou případech může Společnost uzavřít některé nebo všechny otevřené pozice na účtu k nápravě situace.

Riziko ceny

Vzhledem k tomu, že transakční náklady na obchodování s CFD jsou vázány na rozložení nabídek a poptávek, je důležité pochopit, jaké je normální rozpětí bid-ask pro jakýkoli pár, a co to znamená v reálných nákladech na obchod. Rozložení nabídka-poptávka může také kolísat v průběhu obchodního dne a je často funkcí likvidity pozice, kterou obchodujete. Můžete také vidět mírně širší rozpětí nabídky a poptávky v klidných tržních situacích, zejména na lehce obchodovaných forexových párech nebo při vysokých volatilitách na trzích. Stejně jako na jakémkoli obchodním trhu jsou CFD poháněny krátkodobou a dlouhodobou nabídkou a poptávkou, což může způsobit rychlé a často nerovnoměrné pohyby cen. Obchodníci potřebují při každém obchodování používat vhodné techniky řízení rizik. Použití příkazů stop-loss může pomoci omezit maximální ztráty, které klient bude mít v dané pozici. Je však třeba poznamenat, že za určitých okolností ani používání pokynů stop-loss nemůže zabránit větší ztrátě klienta.

Riziko úrokových sadzeb

Tradičně, pokud úrokové sazby země narůstají, její měna bude normálně posilovat, protože investoři přesunou své aktiva do této země, aby získali vyšší výnosy. Naopak, pokud úrokové sazby země klesnou, její měna bude normálně oslabovat, protože investoři posunou peníze a hledají vyšší výnosy. V důsledku toho, pokud se úrokový rozdíl jedné měny oproti druhé dramaticky zvýší nebo sníží, může se dramaticky změnit také směnný kurz, a tím i ceny forexu.

Zprávy a ekonomické riziko

V naší globální ekonomice mohou zprávy z celého světa ovlivnit finanční trhy mnoha způsoby. Tyto účinky se mohou projevit jako rychlé pohyby cen nebo změny směru trendu nebo dlouhodobého výhledu. Je obezřetné, když obchodujete buď dlouhodobě nebo krátkodobě, abyste sledovali zprávy a další faktory, jako jsou vládní zprávy, které mohou ovlivnit ziskovost. Vlády shromažďují statistické údaje o hospodářské činnosti a zprávy o uvolnění téměř každý den. Výzvou je zjistit, které zprávy mohou mít vliv na CFD / forexové ceny.

Operační riziko

Makléři čelí operačnímu riziku, protože vykonávají každodenní obchodní činností. Některá z těchto rizik vyplývají z vnitřních postupů, lidských zdrojů, organizační struktury, technologie (obchodní platformy) a pod. Přestože nepředstavují riziko pro tržní systém jako celek, mohou vám zabránit v monitorování pozice nebo zadávání objednávek.

Riziko neplnení

K tomuto riziku dochází, když investiční podnik není schopen vyplatit zůstatek na účtu investora při podání žádosti o odstoupení od smlouvy. Vzhledem k tomu, že Společnost je zprostředkovatel STP připojený k jednomu nebo více poskytovatelům likvidity, existuje také riziko neplnení poskytovatele likvidity, které bude uváženo.

Pochopení měnového páru při obchodování s Forexem

Forexové obchodování je založeno na měnových párech. Při obchodování s forexem se spekuluje, zda bude cena jedné měny stoupat nebo klesat oproti jiné měně.

Měnový pár udává, kolik měn je potřebné k nákupu základní měny.

Například:

Pokud obchody EUR/USD činí 1,08 znamená to, že jedno euro stojí 1,08 dolarů, tzn. 1,08 dolarů je třeba na nákup jednoho eura

Obchodování (dlouhé / krátké pozice)

Klient může na základě svých individuálních očekávání na trhu otevřít dlouhou nebo krátkou pozici.
a) Dlouhá pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva vzroste, klient by mohl otevřít pozici koupit (také známou jako „dlouhá“). Dlouhou pozicí klient otevírá obchod, který spekuluje o rostoucí ceně finančního nástroje.

Například:
Forexové obchodování: Pokud se klient domnívá, že Euro pravděpodobně posílí vůči americkému dolaru, může se rozhodnout koupit pár EUR/USD (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje/neprodává skutečnou měnu ).
b) Krátká pozice
Pokud klient očekává, že cena podkladového aktiva klesne, může klient otevřít pozici prodat (také známou jako „jít short“). Krátkou pozicí klient otevře obchod, který spekuluje o klesající ceně finančního nástroje.

Například:
Forex obchodování: Pokud se klient domnívá, že Euro pravděpodobně klesne proti americkému dolaru, může rozhodnout o prodeji páru EUR/USD (vždy mějte na paměti, že obchodováním CFD klient nekupuje / neprodává skutečnou měnu ).

Co je pákový efekt?

Pákový efekt je poměr mezi velikostí transakce a maržové požadavky/počáteční marží, který je požadován pro otevření pozice. Obchodování s využitím pákového efektu znamená, že můžete zvětšit výnosy z vaší investice, ale je důležité si uvědomit, že ztráty mohou být zvětšeny stejně a je možné ztratit veškerý počáteční vklad.

Například:

Pokud klient složil 1000 USD a předpokládal, že jeho míra pákového efektu je 1:50, nejvyšší částka, s níž může obchodovat, je 50 000 USD. Poměr 1:50 znamená, že za účelem otevření pozice je počáteční marže padesát (50) krát nižší než velikost transakcí.

Obchodování s pákovým účtem nese vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Vysoký stupeň pákového efektu může působit proti vám i pro vás.

Co je marže/maržové požadavky?

Marže/požadavka na marži je částka potřebná na obchodním účtu klienta, aby se otevřel a udržoval otevřený obchod. Prostředky používané jako marže k otevření a udržování obchodu jsou účinně zmrazeny, zatímco pozice klienta je otevřená a vrácena klientovi po uzavření obchodu (s přihlédnutím k tomu, že obchod nezpůsobí větší ztrátu než požadovaná marže).

Co je CFD a obchodování s CFD?

CFD („Smlouva o rozdílu„) je populární formou obchodování s deriváty. Klient nenabývá fyzické vlastnictví podkladového aktiva, ale obchodování s CFD mu umožňuje spekulovat o stoupajících nebo klesajících cenách finančních nástrojů, jako jsou akcie, indexy, komodity a měnové páry.

Při obchodování s CFD klient nekupuje ani neprodává podkladové aktivum (např. fyzický podíl). Klient nakupuje nebo prodává určitý počet jednotek pro konkrétní finanční nástroj v závislosti na tom, zda si klient myslí, že se ceny budou pohybovat nahoru nebo dolů.

Společnost nabízí CFD na širokém spektru světových trhů a naše finanční nástroje CFD zahrnují:

 • akcie,
 • měnové páry,
 • komodity a
 • akciové indexy, jako například S&P 500, DAX, UK 100 atd.

Pro každý bod se cena finančního nástroje pohybuje ve směru klienta, klient získá násobky počtu zakoupených nebo prodaných jednotek CFD. Avšak pro každý bod kdy se cena pohybuje proti směru klienta, klient ztrácí.

Jednou z hlavních výhod obchodování s CFD je, že klient může obchodovat pomocí „páky“. To znamená, že klient může obchodovat, aniž by musel dát plnou hodnotu pozice. Jelikož peníze klienta nejsou vázány v jedné transakci, klient je může použít pro jiné investice.

Například:

Chcete-li koupit ekvivalent 1000 akciových CFD IT firmy prostřednictvím Společností, může klient potřebovat pouze zaplatit 10% celkové hodnoty pozice v porovnání s vkladem celé částky hodnoty pozice, pokud by si koupil fyzické akcie.

Pokud každá akcie stojí 5 USD, budete potřebovat pouze 500 USD k pokrytí maržového požadavku na tuto pozici (10% z 5 000 USD = 500 USD) plus příslušná provize, která by v tomto případě činila 20 USD.

Jak mohu zadat pokyn, když se nemohu připojit k internetu?

Prosím kontaktujte nás telefonicky na +35722009515.

Má Topforex poplatek za vedení účtu?

Vedení účtu není v TopForex zpoplatněno.

Dostal jsem Margin Call email, co to znamená?

Margin Call emailem Vás informujeme, že hodnota pokrytí Vašich pozic klesla na úroveň, která vyžaduje Vaši pozornost. Měli byste zkontrolovat své otevřené pozice, co se děje na trhu a zvážit riziko. V případě Margin Call, doporučujeme provést jednu z následujících možností: a) vložit prostředky na váš obchodní účet co nejdříve, b) uzavřít část nebo všechny své pozice.

Nemohu se přihlásit do myTop Forexu, co mám dělat?

V případě, že jste zapomněli heslo, přejděte na přihlašovací stránku TopForex, klikněte na link „Zapomenuté heslo?“ a postupujte podle pokynů. V případě, že neznáte Vaši registrovanou e-mailovou adresu, obraťte se na náš tým podpory po telefonu: +357 25030576 nebo na email: supportcz@topforex.com.

Nemohu se přihlásit do platformy, co mám dělat?

Můžete si změnit heslo Vašeho obchodního účtu v některém z našich platforem a to přímo přes myTop Forex:


1. Přihlaste se do myTopForex

2. Najděte Profil – Změna hesla MT5

3. Vyberte účet, jehož heslo chcete změnit.

Jaké aktivity mohou být provedeny na základě licence získané společností Goldenburg Group Limited?

Top Forex je registrována značka Goldenburg Group Limited, je to Kyperskí Investiční společnost (CIF), která je regulována Kyperskou Komisí pro cenné papíry (CySEC), s CIF licencí 242/14 pro následující služby.

Hlavní investiční služby:
– Přijímání a předávání příkazů ve vztahu k jednomu nebo více finančním nástrojom,

– Provádění příkazů jménem klientů.

Doplňkové služby:
– Uložení a správa finančních nástrojů, a souvisejících služeb,

– Poskytování úvěrů a půjček jednomu nebo více finančním nástrojem, kdy je společnost poskytující úvěr nebo půjčku zapojena do transakce,

– Devizové služby, pokud jsou spojeny s poskytováním investičních služeb,

– Investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné.

Pro další informace si prosím podívejte na seznam služeb a nástrojů zde.

Kde mohu najít informace o spreadech?

Všechny informace o spreadech lze nalézt na webové stránce pod sekcí „Obchodování“> „Instrumenty“, a to výběrem správné skupiny nebo přímo zde, kde si můžete vybrat správnou skupinu instrumentů, např. Forex, komodity, akcie, indexy.

Kopíruj automatické systémy nebo profesionály