Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές εμπεριέχουν ρίσκο και ολόκληρη η επένδυσή σας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο

Προσωπικός λογαριασμός

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την ενεργοποίηση του λογαριασμού πελάτη σας, πρέπει να μας δώσετε αποδείξεις ταυτότητας (ΑΤ) και επαλήθευσης διαμονής (ΕΔ).

ΑΤ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτότητας

 • Διαβατήριο –και οι δυο πλευρές με φωτογραφία (Καλή απεικόνιση των γραμμών MRZ )
 • Ταυτότητα – και οι δυο πλευρές (Καλή απεικόνιση των γραμμών MRZ )
 • Δίπλωμα οδήγησης– και οι δυο πλευρές (εκδίδεται σε χώρες όπου η άδεια οδήγησης είναι επίσημα αποδεκτή όπως Αποδεικτικό Ταυτότητας)

Το αντίγραφο πρέπει να περιέχει:

 • Ονομα και επίθετο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Δεν πρέπει να ξεπεραστεί η ημερομηνία λήξης

* Η διεύθυνση που προσδιορίζεται στο αναγνωριστικό δεν χρειάζεται να είναι ίδια με τη διεύθυνση που καθορίστηκε κατά την εγγραφή

ΕΔ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο σκοπός της επαλήθευσης κατοικίας είναι να αποκτηθεί μια διεύθυνση στην οποία συνήθως διαμένει ο πελάτης, η οποία δεν χρειάζεται να συμπίπτει με τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. Ως εκ τούτου, για παράδειγμα, χρεώνεται ένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος, διότι υποτίθεται ότι αυτός είναι ο τόπος στον οποίο ο πελάτης παραμένει πραγματικά.

Εμείς ζητάμε ένα αντίγραφο από τα παρακάτω έγγραφα:

 • Λογαριασμός ή τιμολόγιο από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, διαχείριση απορριμάτων
 • Λογαριασμό ίντερνετ
 • Λογαριασμό σταθερού τηλεφώνου
 • Δήλωση (τράπεζας ή πιστωτικής κάρτας)
 • Συμφωνητικό ενοικίασης ή απόδειξη ενοικίου
 • Εθνική βεβαίωση διαμονής
 • Στεγαστικό δάνειο
 • Επίσημο Έγγραφο (αστυνομίας, πρεσβείας, νομαρχίας, εφορίας, εκλογών, απόδειξη από κοινωνική ασφάλιση

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες Όνομα
 • Διεύθυνση
 • Ημερομηνία

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΥΝ:

 • Ασφάλειες (Aegon, vehicle insurance, etc.)
 • Τιμολόγιο κινητού τηλεφώνου
 • Χειρόγραφα έγγραφα

Άλλα έγγραφα

Εάν ένας πελάτης ζει με μια οικογένεια και δεν μπορεί να στείλει ένα έγγραφο διαμονής για λογαριασμό του, θα ζητήσουμε από τον πελάτη να στείλει τα ακόλουθα έγγραφα από ένα μέλος της οικογένειας (μητέρα, πατέρας, σύζυγος, σύζυγος).

 • ΑΤ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
 • ΕΔ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
 • Σε περίπτωση μητέρας/πατέρα θα χρειαστούμε ένα πιστοποιητικό γεννήσεως του πελάτη
 • Σε περίπτωση συζύγου θα χρειαστούμε ένα πιστοποιητικό γάμου

Εταιρικός λογαριασμός

Εάν ο πελάτης ενδιαφέρεται να δημιουργήσει λογαριασμό για την επιχείρησή του, την εταιρεία ή άλλου είδους επιχειρηματική οντότητα, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που δείχνουν τα ακόλουθα γεγονότα (ένα έγγραφο μπορεί να αποδείξει περισσότερα γεγονότα τη φορά):

 • Αριθμός εγγραφής της εταιρείας
 • Εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας και εμπορική ονομασία (εάν διαφέρει από το εγγεγραμμένο όνομα)
 • Η καταστατική έδρα της εταιρείας και ο τόπος εκπλήρωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εάν διαφέρει από την έδρα της εταιρείας
 • Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη ή άλλα άτομα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εξ ονόματος της εταιρείας
 • Εταιρική απόφαση σχετικά με το όνομα του αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό
 • Την απόφαση της εταιρείας για το άνοιγμα του λογαριασμού
 • Ο κατάλογος των τελικών ιδιοκτητών της εταιρείας, εξαιρουμένων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών, οι οποίες βρίσκονται σε ευρωπαϊκή ρυθμιζόμενη αγορά ή τρίτη αγορά με ισοδύναμα δικαιώματα γνωστοποίησης και διαφάνειας </ li>
 • Κατάλογος εγγεγραμμένων κατόχων που ενεργούν ως υποψήφιοι της εταιρείας </ li>

Είναι απαραίτητη η αποστολή των πρωτότυπων ή επικυρωμένων φωτοαντιγράφων για όλα τα έγγραφα που παρουσιάζουν τα απαιτούμενα γεγονότα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 • Πιστοποιητικό Ιδρυτικής πράξης της εταιρείας </ li>
 • Μνημόνιο και Καταστατικό εταιρείας </ li>
 • Καταστατικό </ li>
 • Μνημόνιο σύνδεσης </ li>
 • Η μορφή της απόφασης της εταιρείας για τον ορισμό ενός αντιπροσώπου ο οποίος έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης στο λογαριασμό (Παράρτημα 1) </ li>
 • Η μορφή της απόφασης της εταιρείας να ανοίξει λογαριασμό (Παράρτημα 2) </ li>

Εάν ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενεργεί ως υποψήφιος των τελικών ιδιοκτητών, απαιτούνται τα εξής:

 • Αντιγραφή συμφωνίας εμπιστοσύνης </ li>
 • ΑΤ και ΕΔ των ακόλουθων προσώπων: </ li>
  </ ul>
  – αντιπροσώπου που είναι εξουσιοδοτημένος για πρόσβαση στο λογαριασμό
  – Τελικοί ιδιοκτήτες
  – Υποψήφιος

Πιστωτική κάρτα

Προκειμένου να αποφευχθεί η απάτη πιστωτικών καρτών, απαιτούμε από τους πελάτες μας ένα αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας.

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Όνομα του κατόχου
 • Τα πρώτα 4 ψηφία και 4 τελευταία ψηφία της πιστωτικής κάρτας
 • Ημερομηνία λήξης (εξακολουθεί να ισχύει)
 • Υπογραφή του κατόχου (μαυρίστε τον κωδικό CVV)

Πελάτες με υψηλή δραστηριότητα στην πιστωτική τους κάρτα θα κληθούν να στείλουν ΔΚ (Δήλωση καταθέσης).

Αντιγράψτε τα αυτόματα συστήματα ή τους επαγγελματίες