Ako to je s akciami?

21 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Aj keď sa ekonomika už prehrieva a v US sme sa dočkali k zvyšovaniu sadzieb musíme zaregistrovať fakt, ktorý ovplyvnil a určite bude hrať rolu v ďalších mesiacoch. Na začiatku januára stav v ekonomike nevyzerá najlepšie. Zmenila sa však samotná monetárna politika fedu, ktorá do vysokej miery ovplyvnila trhy. Tým bolo rozhodnutie, teda zrušenie zvyšovania sadzieb v roku 2019 (vysoká pravdepodobnosť) a teoreticky uvažovanie o možnom miernom zvýšení resp. znížení.

Následne ECB, ktorá spomínala, že QE zavedie kedykoľvek keď to bude ekonomika potrebovať. To znamená, že kroky týchto menových autorít sú viac menej nevyspytateľné, keď hovoríme o fede a u ECB je pravdepodobné zavedenie QE a ponechanie nulových sadzieb. Zvyšovanie sa očakáva v druhej polovici 2019, no pokiaľ bude nemecký index klesať a aj celková nemecká ekonomika, tak pochybujem, že k tomu dôjde.

Jedná sa však o rozdielne trhy, jeden z najväčších európskych indexov (DAX) postupne klesá vzhľadom na zhoršujúce sa kvartálne HDP a zhoršujúce výsledky po novom aj oblasti priemyselnej výroby.

Na grafe môžeme vidieť určitú koreláciu medzi očakávanými výnosmi a cenou S&P 500.  Následne si môže všimnúť veľkú divergenciu, resp. nesúlad v doteraz rešpektovanej korelácií. Medzi cenou a budúcimi očakávanými výnosmi. Výhľad monetárnej politiky a jej nástroje zapríčinili rast ďalších akcií. Otázkou je, či sa bublina nafukuje alebo či pomocou rôznych stimulov sa opäť podarí ekonomiku nakopnúť podľa predstáv?

Zdroj: zerohedge.com

Podľa viacerých zdrojov jeden z hlavných dôvodov na rast akcií v roku 2018 bol tzv. „buyback“ akcií zo strany spoločností, vďaka Trumpovým ekonomickým reformám. Firmy totiž neinvestovali do inovácií a do ďalšieho chodu spoločnosti, ale väčšinu peňazí použili na spätný nákup akcií. Všeobecne sa očakáva, že v roku 2019 budú tieto „buybacky“ menšie a bude teda zaujímavé sledovať ako na to trh bude reagovať, keďže sa nachádzame v takmer historicky najdlhšej expanzií a makroekonomické ukazovatele sa zhoršujú a globálna ekonomika spomaľuje.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.