Analýza S&P 500

26 / 08 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V posledných obchodných dňoch sme na trhoch mohli vidieť silné turbulencie. Volatilita rástla ako prezidenti Číny a USA sa opäť „doťahovali“ prostredníctvom nových cieľ.

Čína na konci minulého týždňa oznámili tarify vo výške 75 miliárd USD na americký tovar. Americký prezident Donald Trump ako odvetu oznámil ďalšie clo  na približne 550 miliárd USD na cielený čínsky tovar. Fed na druhej strane povedal, že bude situáciu monitorovať a sadzby prispôsobovať ďalším rizikám na trhoch.

S trhmi to jednoznačne zamávalo a počas dnešného dňa sa z americkej kancelárie ozvalo, že sa zvyšujú snahy na ďalšie rozhovory medzi Čínou a USA. Aspoň tak sa vyjadril Donald Trump. V čínskej administratíve však tento jav popreli. Kde je teda pravda?

Aj keď na trhu hrá najmä krátkodobý fundament ohľadom sadzieb a cieľ, dôležité je poznať aj silné technické úrovne, na ktoré trh reaguje.

Trh sa aktuálne nachádza medzi dvomi veľmi významnými úrovňami. Zhora ho limituje ako rezistencia MA 50 a zdola MA 200. Dôležité sú takisto aj vyznačené pásma (červené a zelené – v ktorom sa práve cena nachádza). Ak by trh prerazil MA 200, tak je veľká pravdepodobnosť, že trh otestuje vyznačený modrý support. Tu bude veľmi dôležitá reakcia. Je významná najmä tým, že v minulosti došlo na tejto úrovni k dvom obratom a trh v nasledujúcich dňoch pokračoval rastúcim smerom. Pokiaľ by sme túto úroveň prerazili smerom nadol, tak by sme pravdepodobne uvideli veľmi rýchle výpredaje (bez silného fundamentu).

Na druhej strane, treba povedať, že ak trh prerazí rezistenciu na úrovni MA 50 spolu s červeným pásmom, tak je veľká šanca na otestovanie predchádzajúceho HIGH. Netreba však zabúdať ani na inverznú výnosovú krivku medzi 2-ročnými a 10-ročnými americkými dlhopismi, ako potenciál možnej recesie, ktorý bol dnes opäť aktívny. Ak by sme videli tento indikátor inverzný niekoľko týždňov, tak je to zlé znamenie pre trhy.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo alebo radu. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management. Váš kapitál je vystavený riziku.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.