Analýza – Zemný plyn (NATGAS)

02 / 10 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Pred pár týždňami sme Vám priniesli analýzu zemného plynu (NATGAS). Postupne sa napĺňal býčí scenár, no v dnešnej analýze si povieme ako sa trh môže vyvíjať, pretože sa nachádza v blízkosti silných supportov. Načrtneme si vývoj produkcie a spotreby v posledných rokoch a takisto trend.

Produkcia, spotreba a vývoj produkcie

Zemný plyn pokračuje v pozitívnom trende ohľadom produkcie. Trend sa drží na tomto grafe už niekoľko rokov, menilo sa len poradie v top 6 z hľadiska produkcie. Ako môžeme vidieť z nasledujúcich tabuliek a grafu, tak dominantné postavenie v oblasti produkcie za rok 2018 majú USA, Rusko a Irán. Naposledy v roku 2013 TOP 3 tvorilo rovnaké štáty okrem Iránu, miesto ktorého sa v tabuľke objavil Katar. Od roku 2014 sme však mohli spozorovať zmenu (poradie ako 2018) iba s inými objemami produkcie.

Čo sa týka spotreby tak tá rastie rýchlym tempom najmä v USA a Číne. Tam sa podľa odhadov predpokladá aj nárast počas budúcich rokov. Ak by sa zvyšoval nepomer medzi produkciou a spotrebou v negatívnom pomere, t.j., že produkcia by rástla rýchlejšie ako spotreba tak to môže zapríčiniť dodatočné zníženie ceny zemného plyny. Aktuálne sa vyprodukuje o niečo viac než sa stihne spotrebovať (za rok 2018) a tento trend môže reflektovať nízku cenu zemného plynu.

Zdroj: Global Energy Statistical Yearbook 2019

Z technického hľadiska trh testuje silné úrovne. Nachádza sa v blízkosti prerazenej trendline a keďže ju trh ešte netestoval je možné, že sa o to pokúsi. Navyše sa nachádza v blízkosti pevnej zelenej zóny, ktorá môže predstavovať opornú situáciu na trhu. Ak by došlo k prerazeniu smerom nadol, tak je tu pravdepodobnosť, že trh by testoval úrovne v blízkosti tohtoročných minim.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.