Býčia Divergencia na S&P 500

24 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Všetci sme zaregistrovali pokles najväčších akciových indexov v posledných dňoch. Ako to vlastne je? Bude S&P 500 ešte pokračovať v poklese alebo sa situácia zmení? Aktuálne analyzujeme graf z krátkodobého časového hľadiska (konkrétne 1H – 4H).

Pokiaľ sa pozrieme na graf, uvidíme, že pred včerajším prepadom sa nám vytvorila trojuholníková formácia. Obchodný deň sa otvoril pod ním a takisto vznikla aj veľká  medzera (gap) . Na trhoch sa často stáva, že takéto gapy bývajú neskôr vyplnené. To sa stalo aj v tomto prípade. Takisto býva zvyklosťou, že po prerazení trojuholníka sa následne otestuje jeho spodná hrana. V tomto bode sa aktuálne sa nachádzame.

Z krátkodobého hľadiska má trh pred sebou veľa silných rezistencií. Či už to je zelená trendline, ktorá tlačí trh dolu, ale aj rezistencia na úrovniach 2750-2770. Červená hrana trojuholníkovej formácie je aktuálne testovaná (včerajšie close).

Na druhej strane sa nám tu vytvorila býčia divergencia na 1H,4H a dennom grafe, konkrétne na oscilátore RSI. Čo to znamená? Bullish Divergence na RSI je jav, keď trh vytvorí ďalšie LOW, no indikátor/oscilátor rastie. Cena v tom prípade podľa pravidiel technickej analýzy klesá len zo zotrvačnosti. Máme ju zakreslenú na RSI.

To však neznamená, že trh nemôžu klesnúť. Divergencia bude platná, pokiaľ sa neprekoná jej trendová linka (modrá) na RSI smerom nadol. To znamená, že priestor na pokles tu je, ale mali by sme spozornieť. Takže teoreticky, je tu nejaká pravdepodobnosť na vytvorenie nového krátkodobého LOW a býčí signál môže ostať zachovaný. Pokiaľ ju však trh preruší, pokles by mohol byť ešte väčší.

Ak by trh prerazil rezistenciu na úrovni 2750-2770 (nachádza sa tu aj denné EMA 200, ktorá vystupuje ako silná rezistencia), následne by sme mohli pomýšľať o krátkodobej zmene trendu. V opačnom prípade by mohol nastať pokles na červenú trendline (nižšie).

Táto analýza slúži ako edukačný obsah a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo. Obchodujete na základe svojho rozhodnutia. Pri obchodovaní odporúčam striktne dodržiavať money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.