Čakáme na vyhlásenie Maria Draghiho

09 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Menový pár EUR/USD sa odrazil po viacnásobnom teste supportu, resp. cenovej úrovne 1,15. Najprv túto hodnotu otestoval po strmom páde koncom mája, následne nastal odraz a po pár dňoch sa medvede opakovane snažili preraziť túto úroveň. No neúspešne.

Koncom mája nastal odraz od hodnoty 1,15. Uvidíme ako dlho sa býkom podarí prevziať štafetu. Býkom sa podarilo prekonať viaceré cenové úrovne. Najprv sa im podarilo prekonať 1,165 následne 1,171. Cena sa dostala nad 200 a 100 EMA (exponenciálny kĺzavý priemer) na 4H grafe. To by mohlo signalizovať konečne stabilnejšiu situáciu pre Euro.

Cena dnes (pondelok) dosiahla hodnotu 1,178, no a pri tejto úrovni sa nachádza pár silných rezistencií. Stoch RSI sa nachádza v overbought zóne a hodnoty sa začínajú otáčať, čo môže signalizovať krátkodobý obrat. Medvede po vyhlásení Maria Draghiho posilňujú a posielajú cenu miernym tempom dole. Dnes boli naprogramované 2 vyhlásenia hlavy ECB, pričom jedna konferencia už bola ukončená. Na nej opisoval ekonomickú situáciu a infláciu, na čo trh zatiaľ zareagoval v neprospech Eura. Ešte nás dnes čaká druhé vyhlásenie, konkrétne o 17:00 a uvidíme ako vyhlásenie ovplyvní trhy tentokrát.

Z denného pohľadu sa stále nachádzame pod úrovňami 200 a 100 dňového EMA. V budúcnosti môžu pôsobiť ako rezistencie. Takisto ako aj na 4H, tak aj na dennom grafe sa na STOCH RSI nachádzame v silne prekúpených oblastiach, teda je možné, že na trhu zavládnu medvede. Odporúčam však počkať s obchodovaním až po vyhlásení M. Draghiho, pretože prípadne dobré správy pre Euro môžu cenu vytlačiť ešte vyššie. Tak isto je v hre aj opačný scenár. Pokiaľ správy budú negatívne, Dolár posilní a hodnota pôjde nižšie. pri obchodovaní odporúčame dodržiavať správny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.