Cena drahých kovov ako reakcia na vznikajúce riziká

28 / 06 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V posledných týždňoch sme zaregistrovali rast ceny na viacerých komoditách z kategórie drahých kovov. Za hlavné dôvody rastu sa považujú: zvýšené napätie z obchodnej vojny, výroky fedu o pravdepodobnom znížení sadzieb a teda zoslabením USD, na čo reagujú komodity pozitívne a rastúce riziko z vyhrocujúceho sa konfliktu medzi USA a Iránom.

Cena zlata prerazila trojuholník a je tu šanca na jeho otestovanie (z pohľadu technickej analýzy).

Na grafe máme znázornené nasledujúce údaje:

  1. cenu zlata (modro-biele sviečky)
  2. cenu striebra (žltá)
  3. gold to silver ratio – teda pomer, ktorý ukazuje, koľko uncí striebra si môže kúpiť investor za aktuálnu cenu zlata. (červená)

K 3. bodu treba spomenúť, že sa nachádzame na najvyššom bode od roku 1993 a vysoké hodnoty znamenajú, že zlato rástlo rýchlejšie než striebro, resp. klesalo pomalšie ako striebro. Môže to predstavovať dobrú príležitosť? Možno. Trh na takýchto vysokých úrovniach sa nezvykne zdržať dlho. V oboch prípadoch by sa z technického pohľadu hodila krátkodobá korekcia smerom nadol. Všetko však záleží od sobotňajšieho stretnutia medzi čínskym a americkým prezidentom, kde sa budú snažiť dosiahnuť kompromis vzhľadom na obchodnú vojnu.

Ak uvidíme kompromis tak trh pravdepodobne opäť zavalí optimizmus, čo môže mať negatívny vplyv na cenu komodít. V opačnom prípade by sme mohli ďalej rásť. Samozrejme nevieme ako rozhovor dopadne, no budeme Vás informovať. Jedná sa o jednu z najdôležitejších udalostí za posledné mesiace.

Táto analýza ma iba vzdelávací charakter a nemožno ju považovať ako investičnú radu alebo odporúčanie. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.