Čína vracia úder po novo-zavedených clách.

13 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Donald Trump minulý týždeň prostredníctvom sociálnej siete Twitter oznámil zvýšenie cla na niektoré čínske produkty na úroveň 25 percent.

Napriek tomu čínski predstavitelia hovorili, že sa zúčastnia ďalších rokovaní. Dnes boli zverejnené nové skutočnosti o ďalších plánoch.

Čína vracia úder a hovorí, že na niektoré americké produkty zvýši clá od 1. júna na 25 percent. Zvýšenie by sa malo týkať 2493 amerických produktov. Čína možno pozastaví aj nákup poľnohospodárskych produktov a takisto spomenula, že do úvahy pripadá aj redukcia počtu objednávok od spoločnosti Boeing.

Obchodná vojna tak naberá tempo a čo je horšie, že zvýšené clá sú ešte vyššie ako v minulosti. Bude to mať jednoznačne zlý dopad na americkú, ale aj čínsku ekonomiku, navyše rozdiel zaplatia prevažne spotrebitelia.

Americký akciový index S&P 500 ale aj iné indexy počas dnešnej seansy zatiaľ vykazujú viac než 2.5 percentné straty.

S&P 500 aktuálne obchoduje v blízkosti silného supportu na úrovni 2817 USD. Napriek býčiemu pin-baru na dennom grafe a odrazu od MA 50, trh podľahol negatívnym správam a opäť klesá nadol. Vykazuje tak dlho očakávanú korekciu po dlhom a navyše prudkom 4-mesačnom raste. Dopad tejto správy však môže byť oveľa väčší nie len na hodnotu akcií, ale aj na globálnu ekonomiku.

Supporty sú vyznačené na grafe, no pomerne silný support sa nachádza na úrovni (červená), kde sa zároveň nachádza MA 100 a MA 200, čo signalizuje dobré úrovne podpory. Uvidíme ako trh dnes uzavrie. Pokiaľ by praskol aktuálne testovaný support, tak môžeme vidieť pád až na spomínanú úroveň.

Pokiaľ by sa však objavili nové pozitívne správy ohľadom konfliktu US-Čina, trhy by mohli opäť zareagovať rastom. Zatiaľ sa indexy nachádzajú len v korekcií a zo strednodobého hľadiska sa stále nachádzame v býčom trende.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.