Čo môžu očakávať investori po inverznej výnosovej krivke?

16 / 08 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V posledných dňoch takmer všetky médiá písali o indikátore, ktorý predpovedá recesiu. Vyslal totiž svoj varovný signál. Jedná sa o sledovanie výnosov z 10-ročných a 2-ročných amerických vládnych dlhopisov. Keďže tento týždeň sme prvý krát od roku 2005 mohli zaregistrovať vyššie výnosy 2-ročných ako 10-ročných, bola tomu upriamená dosť masívna pozornosť. Akciové indexy celosvetovo zaregistrovali poklesom. V praxi sa takisto meria spread (rozdiel) medzi výnosom týchto dvoch inštrumentov a keď je negatívny, tak trh vyslal signál, že pravdepodobne to nie je s ekonomikou tak dobré ako všetci hovoria.

Niečo sa trhu na deje to je fakt, čomu nasvedčuje rýchly nárast hodnoty drahých kovov, alebo prudké poklesy výnosov na dlhopisovom trhu a VIX (index strachu) na nezvyčajne vysokých úrovniach.

Podľa zerohedge spomínaný „indikátor“ predpovedal posledných 7 recesií, no napr. v rokoch 98 kedy bola krivka inverzná, sme sa recesie nedočkali. Podľa Bank of America, na trhu bola v minulosti inverzia v roku 1960, ktorá neviedla do recesie a výnosová krivka nebola inverzná počas troch recesií, konkrétne v rokoch 1940-1955. Niektorí experti považujú tento signál ako jedinečný signál pre blížiacu sa recesiu.

Zdroj grafu č.1: BofA Merril Lynch Global Research Bloomberg

Čo však môžu očakávať investori a obchodníci na burze?

Jednoznačne to neznamená, že trh sa teraz musí zrútiť OKAMŽITE. Môže to byť dobrý signál, no trh má priestor a bez problémov môže vytvoriť ďalší vrchol. Dôkazom je nasledujúca tabuľka, ktorá detailne popisuje ako sa trh správal po začatí „inverznej krivky“ a či má priestor na rast. Je to síce názor z iného uhľa pohľadu a nie tak negatívny ako sa všade píše, no zato je založený na pravdivých číslach.

Kedy môžeme teda očakávať recesiu? V polovici minulého storočia sa rozmedzie pohybovalo medzi 8 až 24 mesiacov po tom ako krivka začala byť inverzná. Priemerne je to však 15.1 mesiacov a  medián je na úrovni 16.3 mesiaca. Štatisticky to teda znázorňuje obdobie dlhšie ako jeden rok.

Recesia je síce otázkou času a príde skôr či neskôr, ale hlavná otázka pre obchodníkov a investorov je, čo môže urobiť trh a či majú čas sa vôbec prispôsobiť aktuálnym podmienkam? Na základe analýzy z Bank of America, možno povedať že po inverzii je veľmi veľká pravdepodobnosť dosiahnutia nového vrcholu na základe nižšie uvedenej tabuľky. Priemerne do 7 mesiacov od inverzie trhy zaznamenali nový vrchol. Môžeme povedať že väčšinu času trh vytvorí nový vrchol od 2 do 3 mesiacov od inverzie, no môže to byť aj takmer dva roky. Rozmedzie je pomerne vysoké.

V percentuálnom vyjadrení tu máme lepšie ale aj horšie čísla pokiaľ hovoríme o možnom vrchole z pohľadu  zhodnotenia. Od inverzie najväčší percentuálny vrchol bol na úrovni 25 % a to pred poslednou krízou.

Zdroj grafu č.2: BofA Merrill Lunch Global Research, Bloomberg, Global Financial Data

Aj keď inverzná krivka je silným argumentom, aby investori boli znepokojení, vyššie uvedené dáta z minulosti signalizujú, že kríza nevypukne zo dňa na deň.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.