DAX po vyhlásení HICP

30 / 01 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecký akciový index DE 30 (DAX) vytvoril strmý krátkodobý trendový kanál. Trh práve testuje jeho spodnú hranu a čakal na výsledky HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien). Očakávania na úrovni 1.7 percenta boli potvrdené, preto reakcia trhu je neutrálna. Teraz bude trh pozorne sledovať večerné zasadnutie fedu.

DAX z dlhodobého hľadiska ohraničuje biela klesajúca trendline. Tá v minulosti slúžila ako silný support, ktorý držal trend, no ako ju trh prerazil smerom nadol vytvorila sa z nej rezistencia. Silnou rezistenciou zo strednodobého hľadiska je aj vyznačené modré pásmo. Pevné supporty sa nachádzajú na grafe na úrovni 11 200, 11 000 € a následne  v cenovom pásme 10 500 – 10 700 €. Supporty vyznačené modrou farbou sú potenciálne úrovne obratu z krátkodobého časového hľadiska.

Trh sa dnes zamerá na večerné zasadnutie fedu.

Z krátkodobého hľadiska sa na trhu vytvorila formácia Rising Wedge (Rastúci klin) a práve ju preráža. Treba si však počkať na uzavretie a potvrdenie. Znamená to, že trh by mohol otestovať EMA a nižšie označené supporty. Pozitívne výsledky môžu tento stav zmeniť.  Na RSI sa vytvára medvedia divergencia. Tento jav nastáva, keď trh vytvorí nový vrchol, no indikátory klesajú. Znamená to, že trh môže rásť len zo zotrvačnosti. Pokiaľ by sa trh dostal nad bielu trendline mohlo by to signalizovať na pokračovanie krátkodobého uptrendu.

Táto analýza slúži ako vzdelávací poklad a nemožno ju považovať ako investičné odporúčanie. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.