DAX – Technická analýza (10.09.2019)

10 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Dnes si rozoberieme technický pohľad na nemecký akciový index DAX a takisto aj nadchádzajúce udalosti, ktoré investori a obchodníci budú sledovať.

Vo štvrtok (12.09.2019) nás čaká zasadnutie ECB a rokovanie o úrokovej sadzbe. Už teraz sa nachádzajú na veľmi nízkych hodnotách, depo sadzby na úrovni -0.4 percenta a základná úroková sadzba je na úrovni 0 percent. Analytici a investori však očakávajú zníženie depozitnej o -0.1 percentuálneho bodu, na -0.5 percenta. Môže to teda znamenať, že niektoré vkladové produkty budú úročené menej, reálne aj za 0.0 a niekde možno dokonca aj za veľmi nízky negatívny úrok. ECB sa pokúsi týmto krokom opäť zvýšiť infláciu, ktoré je ďaleko od inflačného cieľa, no nie veľmi. Na trhoch je táto informácia už započítaná. Ak by však prišiel väčší rate cut ako plánovaný, európske akcie by pravdepodobne reagovali oveľa pozitívnejšie.

DAX vytvoril inverznú obratovú formáciu (býčiu) Head and Shoulders (Hlava a ramená). Po prerazení ukážkovo otestoval neckline (úroveň prerazenia) a postupne pokračoval v raste. Potenciálny cieľ formácie je vyznačená modrým obdĺžnikom v červenom pásme. Nachádza sa tam aj klesajúca trendline. Či DAX otestuje tieto úrovne je otázne, no potenciál formácie tam je. Toto pásmo však predstavuje silnú rezistentnú oblasť.  Trh aktuálne testuje oranžovú rezistenciu, ktorá slúžila ako silný bod obratu v minulosti. Aj preto tam cena reaguje. Ak by ju trh prerazil tak sa šanca na otestovanie vyššie spomínaných úrovní zvyšuje.

Ak by sme však videli zamietnutie od tejto rezistenciu, napr. denným pin-barom alebo negatívnou týždňovou sviečkou, pravdepodobne by sa jednalo iba o retracement smerom nahor a vznikla by tu šanca na otestovanie nižšie označenej červenej zóny. RSI sa nachádzal na 4H grafe v prekúpenej oblasti a ak by vznikali medvedie divergencie tak by to určite nebolo pozitívne z technického hľadiska.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné odporúčanie alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.