DAX- Trojuholníková formácia prerazená

20 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Minule sme písali technickú analýzu na DAX a opisovali sme vytvorený trojuholník na tomto indexe  (viac v článku DAX sa obchoduje v trojuholníkovej formácií).

Keďže v čase analyzovania sa cena nachádzala na vrchole trojuholníka, bola tam šanca na prerazenie. Býkom sa túto hranicu podarilo preraziť a podarilo sa im cenu vytlačiť nad viaceré rezistencie a nad 200 dňový kĺzavý priemer. DAX sa obchoduje na úrovni medzi 100 a 200 dňovým kĺzavým priemerom (EMA). Tieto hranice slúžia ako rezistencie a supporty pre býky a medvede.

Býky nedokázali uzavrieť nad silnou rezistenciou cca 12 605. Zdola je najbližší support na úrovni 12 500. Cena zatiaľ v tomto pásme konsoliduje.

Uvidíme, či kĺzavé priemery dokážu poslúžiť ako silné supporty pre túto cenu  alebo naopak. Pokiaľ by sa býkom podarilo preraziť aj nasledujúcu rezistenciu na úrovni 12 605, následne by cenu mohli vytlačiť až na veľmi silnú rezistenciu 12 742.

Pokiaľ by však nasledoval opačný scenár a medveďom by sa podarilo podliezť EMA a support na úrovni 12 500, cena by sa mohla priblížiť k hranici trojuholníka, predtým však medvede musia zdolať ďalší support na úrovni 12 328. Priblíženie ceny k trojuholníkovej línii môže byť dobrá príležitosť na nákup.

Stochastic RSI (1D) nám vykazuje hodnoty v prekúpenej oblasti a prekríženie kriviek nám vydalo signál na predaj. MACD (1D) vyzerá pozitívne.

Stochastic RSI (1W- týždňový výhľad). Analýza na dlhšie obdobie nám ukazuje hodnoty, ktoré sa nachádzajú v prepredanej zóne a prekríženie kriviek nám vydalo signál na nákup. MACD (1W) je zatiaľ neutrálne ale ukazuje nám vývoj z minulosti, že pri aktuálnom cenovom pohybe sa blíži prekríženie a to môže znamenať signál na nákup.

Netreba zabúdať, že akýkoľvek fundamentálny šok alebo neočakávaný vývoj na trhu, prípadne zlé správy z oblasti makroekonómie môžu zapríčiniť, že trh bude technickú analýzu ignorovať.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.