Dolár na vzostupe

05 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Koncom minulého týždňa EUR/USD otestoval svoje minimá z Augusta. Nie je to nič neočakávané z pohľadu fundamentálnej analýzy a monetárnej politiky fedu a ECB.

Fed pomocou nástroja na zvyšovania úrokových sadzieb zapríčiňuje rastúcu hodnotu Dolára. Pokiaľ by ECB zvolila rovnaký prístup, mohlo by to znamenať menšiu devalváciu Eura. ECB však necháva úrokové sadzby na minimách a zvyšovať sa majú až v druhej polovici 2019 a to znamená, že cielene oslabuje Euro. Tento scenár vyhovuje najmä krajinám ako Grécko, Taliansko, pre ktoré je Euro príliš silné. Ďalším dôvodom je cena dlhopisov.

Pokiaľ sa pozrieme na graf, môžeme si všimnúť viacero technických formácií. Dávnejšie sa nám na grafe vytvoril trendový kanál, ktorý trh prerazil smerom nadol. To bol presne ten moment, vďaka ktorému trh následne dni otestoval minimá z augusta. Čo ale bude teraz nasledovať?

Na grafe sa nám vytvorila strmá trendline (modrá), ktorá stláča cenu stále nižšie. Aj koncom minulého týždňa sa pri tejto klesajúcej trendline, ktorú môžeme považovať ako reizstenciu, trh odrazil smerom nadol. Pokiaľ prerazíme farebnú zónu, na úrovni predchádzajúceho swingového dna smerom nadol, pravdepodobne by sme otestovali úrovne (supporty) vyznačené na grafe. V prípade prerazenia aktuálneho krátkodobého dna, by trh túto úroveň bral ako silnú rezistenciu v budúcnosti a mohla by predstavovať silnú prekážku pre býkov.

Modrú, klesajúcu trendline považujem za veľmi strmú a takéto trendline nemajú príliš dlhú životnosť. To však neznamená, že nemôžeme ísť ešte nižšie. Pokiaľ ju trh prerazí, otvorí sa nám priestor na rast. Trh by sa v tom lepšom prípade mohol dostať do červenej zóny a Euro by si mohlo dočasne vydýchnuť od ďalšieho poklesu. Indikátory vyzerajú viac-menej nerozhodne, no MACD vyzerá celkom pozitívne.

Táto analýza slúži ako edukačný obsah a nemožno ju považovať ako investičnú radu. Pri obchodovaní odporúčam striktne dodržiavať money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.