EURUSD: Na krátkodobých grafoch sa vytvára trend

04 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Trojuholníková formácia, ktorá sa vytvárala od januára tohto roka bola prerazená až koncom apríla. Cena sa v tomto rozmedzí pohybovala od hodnoty 1.21 do 1.25. Túto situáciu sme takisto bližšie komentovali a určovali, kam sa cena môže posunúť.

Vyzerá to, že po prerazení sa nám z krátkodobého hľadiska, konkrétne na hodinovom a 4hodinovom grafe buduje medvedí trend. Obchodovanie v krátkodobom trende nám môže priniesť krátke a celkom dobŕe obchodné príležitosti, no veľa krát ich trh ignoruje, pretože dlhodobejšie hľadisko ako je denný, týždenný, prípadne mesačný pohľad sleduje pomerne viac obchodníkov.

Ako som spomínal, na 4h grafe sa nám vytvoril medvedí kanál, a trh zatiaľ rešpektuje vrcholy a dná zakreslených línií. Jedná sa o pomerne strmý kanál smerom dole, keďže dolár získava pevnú pôdu pod nohami. V praxi to funguje tak, že strmé kanály väčšinou nemajú dlhú životnosť. Výnimka to nemusí byť ani teraz, a preto treba obchodovať opatrne s rozumným Stop Lossom. Jedna zo stratégií je, že môžeme využiť vrcholy a dná k obchodným príležitostiam na predaj resp. nákup a SL použijeme na najbližší support alebo rezistenciu alebo tesne nad úroveň línie.

Na grafe môžeme takisto vidieť žltú trendovú líniu, ktorú obchodníci rešpektujú ako rezistenciu. Keďže sa jedná o krátkodobé príležitosti, je možné že trh ju bude ignorovať, no na druhej strane môže zapríčiniť aj prerazenie medvedej trendovej línie.

Silná rezistencia sa nachádza na úrovni 1.199, pokiaľ by ju trh prerazil, ďalšia je na úrovni 1.201 . Support môžeme aktuálne považovať žltú trendovú líniu, ďalšie supporty sa nachádzajú na úrovniach 1.194 a 1.193 (z krátkodobého hľadiska).

Dnešné výsledky z amerického trhu práce môžu zapríčiniť pokračovanie trendu, alebo aj jeho prerušenie resp. prerazenie, keďže sa jedná o dôležité fundamentálne výsledky.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.