Jedná sa o logickú korekciu alebo sme na začiatku medvedieho trendu?

31 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Akciový trh rastie od konca decembra resp. začiatku januára vďaka otočeniu celej monetárnej politiky fedu. Všetci si pamätáme
a spomíname na ukončenie reštriktívnej menovej politiky kvôli 20-percentnému poklesu akcií. Odvtedy sme však videli len čistý rast.
Už aj v predchádzajúcich článkoch som avizoval, že trh by potreboval zdravú korekciu, aby opäť mohol ďalej rásť. Veľmi ťažko sa však odpovedá,
kedy aktuálny pokles, ktorý je vo výške iba niekoľko percent (5-7 od vrcholu) skončí. Uvidíme niečo podobné ako v nedávnom období alebo
budeme opäť rásť?

Z fundamentálneho hľadiska veľmi ťažko hľadať hnací motor pre akcie. Trh rastie už približne 10 rokov, ekonomika je v dobrom stave,
najmä v USA, kde sme dnes potvrdili rast HDP vo výške 3.1 percenta. Nezamestnanosť je na veľmi nízkych úrovniach.
Pokiaľ akcie ďalej budú klesať tak je veľká pravdepodobnosť, že uvidíme zníženie úrokových sadzieb v Amerike alebo aj zavedie kvantitatívneho
uvoľňovania. Napriek tomu, že americká ekonomika je zrelá na ZVYŠOVANIE sadzieb tak trh očakáva jej zníženie. Podľa zerohedge
je až 82 percentná pravdepodobnosť, že do konca decembra 2019 uvidíme ZNIŽOVANIE sadzieb.Tie sa pohybujú v pásme 2.25-2.50 percenta.
Trh očakávanie zníženie takmer o 0.5 percenta teda na úroveň 2.00-2.10 percenta.

Rozhodne až fed na zasadnutí. Na poslednom sa vyjadril, že nemá v úmysle zvyšovať ani znižovať sadzby. Investori však očakávajú pokles
a centrálni bankári sa tomu zvyknú prispôsobovať. Tak ako sme videli nedávno. Tento krok by mohol predstavovať jednoznačný stimul pre
ceny dlhopisov a svojim spôsobom aj pre akciové trhy. Vtedy by krátkodobá korekcia mohla byť ukončená.
Aj keď tu máme silný negatívny signál pre ekonomiku a akcie, konkrétne obchodnú vojnu,Trump sa podľa viacerých politikov
a analytikov snaží týmto krokom donútiť fed, aby sadzby znížil. Dôsledky obchodnej vojny budú viac než znepokojujúce.

Na druhom grafe vidíte pohľad analytika z Morgan Stanley (Michael Wilson), ktorý považuje tento rok ako rok s vysokou šancou poklesu
alebo zmeny cyklu z expanzie na recesiu. Podľa tohto grafu sa nachádzame na začiatku „Downturnu“, ktorý môžeme vidieť na grafe
s dobrou a potvrdenou históriou. Aj keď sa jedná z jeho strany o pomerne negatívny scenár, centrálne banky a ich nástroje vždy dokážu
ovplyvniť trhy a svojim spôsobom odvrátiť pokles, prostredníctvom zmeny rétoriky alebo spustenia programu kvantitatívneho uvoľňovania.
Toto sa za posledné roky stalo viac krát a je len otázkou času, kedy tento jav uvidíme opäť. Žiadna expanzia však netrvala večne a je len otázkou času kedy tieto nástroje budú neúčinné. Záleží však od stavu ekonomiky.

Na záver chcem spomenúť, že dnes v noci americký prezident Donald Trump spomenul, že uvalí clá na na Mexiko, resp. mexické výrobky a služby. Tejto tématike sa budeme venovať v ďalšom článku.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.