Koronavírusová pandémia: EK rozhodla, že Zelená dohoda nepočká

15 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Napriek tomu, že svet aktuálne sužuje COVID-19, kvôli ktorému sa funguje v „oklieštenom“ režime takmer vo všetkých krajinách, Európska komisia (EK) oznámila, že aj naďalej plánuje presadzovať rýchly prechod na ekologicky zodpovedné hospodárstvo známy ako Zelená dohoda. Proti tomu sa však stavajú vládni politici niektorých krajín strednej a východnej Európy, ktorí chcú pozornosť upriamiť na záchranu ekonomík ohrozených aktuálnym výpadkom a smerovať financie na pomoc zasiahnutým odvetviam.

Podľa viedenského inštitútu  pre medzinárodné hospodárske porovnanie by mohla napríklad východná Európa pod ťarchou koronavírusu utrpieť vážnejšie dopady ako počas poslednej finančnej krízy.

Napriek výhradám niektorých vládnych činiteľov chce predsedkyňa EK Ursula von der Leyenová zahrnúť prioritné ciele Zelenej dohody v plánovanom návrhu sedemročného rozpočtu EU. Podpredseda EK Frans Timmermans minulý týždeň potvrdil, že do septembra má EK v pláne predložiť analýzu dopadov na sprísnenie obmedzenia skleníkových plynov do roku 2030 o 50 až 55 percent oproti hodnotám z roku 1990. Dohoda by mala obsahovať celkovo 50 krokov, ktoré by mali pomôcť docieliť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Momentálne však stále  platí záväzok pre krajiny EU so 40-percentným znížením emisií. Niektorí štáty sa už ohradili, že budú mať s jeho sprísnením problém, nehovoriac o tom, že zo strany diplomatov sa objavila otázka, ako chce EK vyčísliť  dopad nových limitov na HDP, keď aktuálne nie je jasné, v akých hodnotách sa bude pohybovať po skončení pandémie.

Niektorí odborníci však zastávajú názor, že súčasný útlm globálneho hospodárstva môže byť dobrým stimulom pre ciele, ktoré sú súčasťou Zelenej dohody a zavedenie potrebných opatrení môže pomôcť urýchliť cestu k ekologickejšiemu prostrediu Európy.

Ako uviedol Financial Times, bývalý klimatický úradník EK Jos Debelke sa v tomto smere vyjadril, že kríza môže pomôcť zmeniť naše návyky. Jedným z možných scenárov je napríklad zníženie leteckej prepravy a tým aj zníženie emisií, ktoré s ňou súvisia.

Podľa Michaela Harmsa, šéfa hospodárskeho združenia Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft (OA), ktoré sa zameriava na východnú Európu by to mohla byť práve táto časť EU, ktorá sa napriek prvotným vyššie spomínaným vážnym dopadom pravdepodobne dokáže po možnej „kríze“ rýchlo naštartovať. Štáty tohto regiónu sú totiž podľa neho výrazne konkurencie schopné a napríklad vodiči kamiónovej dopravy sa zrejme nebudú zdráhať opäť sadnúť za volant a jazdiť na rozdiel napríklad od vodičov v Severnom Taliansku, ktoré patrí k jedným z najviac zasiahnutých európskych štátov.

EK však nezabúda ani na podporu ekonomík zasiahnutých štátov. V priebehu niekoľkých týždňov chce predstaviť rozpočet v hodnote približne bilión eur, ktorý má byť základom  pre pomoc na oživenie ekonomík únie po skončení pandémie a zároveň im má pomôcť v dodržaní komisiou stanovených kritérií „trvalej udržateľnosti“.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.