Ktoré akcie budú na Slovensku klesať v prípade druhej koronakrízy?

30 / 07 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Vývoj globálnej ekonomiky ako aj obchodných inštrumentov na burze neustále bojuje s obavami z efektu dopadov pandémie, jej šírením ako aj možnou druhou vlnou, ktorá by sa podľa predpokladu odborníkov mohla rozšíriť už na jeseň. Aktuálne sa však zdá, že zahnať na definitívny ústup sa po otvorení ekonomík jednotlivých štátov a nástupu letného turizmu nedarí ani prvú vlnu tohto ochorenia. Ale zabudnime na chvíľu na dôsledky a vývoj svetových trhov a pozrime sa na tie lokálne, konkrétne slovenskú burzu. 

Ako sa bude vyvíjať situácia na slovenskej burze, ak prepukne druhá vlna pandémie? 

Vychádzať môžeme logicky z odvetví, ktoré boli najviac zasiahnuté počas prvej pandémie – ako sú odvetvie dopravy, kultúry, turizmu, ale aj predaj tovarov dlhodobej spotreby, ako sú napríklad autá.

Z tohto pohľadu a pohľadu portfólia firiem v slovenskom indexe SAX je pravdepodobné, že druhá vlna pandémie by opäť zasiahla akcie Tatry mountain resorts. Spoločnosť sa musí v dôsledku opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu vyrovnať s výpadkom dopytu počas niekoľkých mesiacov a minimálnym záujmom zahraničných turistov o návštevu Tatier. 

Aktuálna letná sezóna a zvýšený záujem Slovákov o domácu turistiku určite pomôže nielen tejto spoločnosti závislej na cestovnom ruchu znížiť straty, ktoré zaznamenala v posledných mesiacoch, ale zrejme ich nedokáže minimalizovať. Ľudia počas krízy výrazne znižujú svoje výdavky a turizmus je prvou položkou na zozname nepotrebných vecí, ktorých sa vzdajú nielen z dôvodu ochrany svojho zdravia pred nákazou, ale aj zabezpečenia svojhho rodinného rozpočtu. 

Ďalšími „ohrozenými“ opäť budú akcie finančných inštitúcií ako sú VÚB banka a OTP Banka Slovensko. V dôsledku finančných problémov, do ktorých sa dostali podniky kvôli reštrikciám, ale aj zvýšeniu počtu nezamestnaných v dôsledku prepúšťania (od marca do júna 2020 vzrástla Miera evideovanej nezamestnanosti podľa ÚPSVaR z 5,19 na 7,4 percenta) sa množstvo populácie stalo neschopné splácať svoje úverové záväzky. Banky v spolupráci s vládami museli uskutočniť celý rad opatrení, aby vyšli klientom v ústrety a pomohli ekonomike, no samé sa ocitli pod výraznou ťarchou dopadov krízy. 

Slovensko pristúpilo k zavádzaniu tzv. bezúročných podnikateľských úverov na prekonanie koronakrízy v snahe udržať ekonomiku štátu v chode a podporiť jej opätovné naštartovanie – na druhej strane však treba spomenúť aj to, že im štát na základe situácie vzniknutou v dôsledku koronakrízy zrušil bankový odvod. 

Otázkou však zostáva, či bude efekt všetkých týchto krokov dostatočný alebo len prehĺbi existujúce problémy a spôsobí ďalšie prehĺbenie krízy.

Čo prinesie budúcnosť? 

Aj keď je viac ako pravdepodobné, že opatrenia akými sme boli svedkami pri prvej vlne a uzatváranie ekonomík v obrovskom rozsahu sa už pravdepodobne opakovať nebude, nakoľko následky by mohli byť katastrofálne, treba sa pripraviť na to, že druhá vlna so sebou určitú dávku obmedzení prinesie. A spolu s ňou, v prípade, že nebude širokým masám obyvateľstva stále dostupná efektívna vakcína aj strach medzi populáciou aj investormi, čo sa opäť odzrkadlí na kapitálových trhoch. 

Je však pravdepodobné, že ak nenastane nejaká mimoriadna situácia, pokles by nemusel byť taký výrazný ako to bolo pri prvej vlne pandémie, na ktorú nebol svet dostatočne pripravený. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.