Medzikvartálny rast HDP Nemecka negatívne prekvapil, DAX klesá

14 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Medzikvartálne výsledky nemeckej ekonomiky nesršia príliš veľkým optimizmom. Vo štvrtok boli zverejnené už spomínané výsledky nárastu HDP, kde jedna z najväčších ekonomík Eurozóny mierne skončila pod očakávaniami.

Pôvodné očakávania boli za medzikvartálne výsledky rastu HDP na úrovni 0.1 percenta, pričom reálne výsledne sú na nulovej úrovni (0.0). Je to však lepší výsledok ako v predchádzajúcom štvrťroku (-0.2 percenta). To znamená, že keby sa zverejnené čísla boli o 0.1 percenta menšie, tak Nemecko by sa ocitlo v technickej recesii. Euro na tieto správy zareagovalo rýchlym poklesom o 0.30 percenta, no počas dňa časť strát aj vďaka európskym dátam vymazalo. Poklesom zareagoval aj nemecký akciový index DE 30 (DAX).

Výsledok bol teda len veľmi tesný, aby bola vyhlásená „technická recesia“. K Taliansku by sa tak pridalo aj jedna z najsilnejších ekonomík EÚ a to by mohlo spôsobiť menšiu paniku.

Európske dáta skončili podľa presne teda podľa očakávaní. Medzi kvartálny rast HDP v EÚ je na úrovni 0.2 percenta a medziročný nárast HDP za 4Q je na 1.2 percenta. Pozitívom bola zmena nárastu zamestnanosti, ktorá sa v štvrťročnom porovnaní narástla o 0.3 percenta (očakávanie 0.2 percenta).

Na grafe sú znázornené zhoršené medzikvartálne dáta HDP Nemecka a následná reakcia trhu v najbližších dňoch.  Aj keď počas dňa je zvýšená volatilita a po zverejnení trh môže  klesať, veľa závisí, či boli zverejnené výsledky v rámci očakávania alebo nie. Pri všeobecnom zhoršenom výhľade nie je pravidlom, že na tieto dáta nadviaže trh aj nasledujúce dni aspoň zo štatistiky pár rokov späť. Z dlhodobého makroekonomického hľadiska to však môže pomaly meniť býčí sentiment na trhu. Navyše keď sa zhoršuje výhľad takmer v každom hospodárstve a ekonomika globálne začína spomalovať.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.