Menový pár GBPJPY udržal býčí trend

26 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Pár dní dozadu sme pridávali technickú analýzu na menový pár GBPJPY. Aj na tomto grafe sa dá veľa naučiť, zatiaľ funguje ukážkovo.

Ako sme už dávnejšie avizovali na tomto menovom páre sa začal vytvárať býčí trendový kanál už v apríli 2017, ktorý postupne začal vytvárať vyššie vrcholy a vyššie dná. Z dlhodobého hľadiska je to veľmi dobrá príležitosť na obchodovanie. Stačí vyhľadávať príležitosti na hraniciach trendového kanálu č.1 , či už na vrchole alebo na jeho dne, samozrejme treba dbať na rozumný risk a money management.

Aktuálne sa tento menový pár obchoduje v strede TK 1. Avšak vytvoril sa nám trendový kanál č.2 a zatiaľ býky dokázali udržať jeho býčí trend. V predchádzajúcej analýze sme komentovali vrchol TK 2, teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa aktuálne deje na trhu.

Na hodnote 153.8 nastal krátkodobý obrat. Nachádzali sme sa na vrchole TK 2 a zároveň sa na tejto úrovni nachádzala silná rezistencia, na Stochasticu RSI sme sa nachádzali v prekúpenej zóne, takže medvede prebrali štafetu. Cena sa zastavila na trendovej línií a na Fibonacciho úrovniach a takisto sa na tejto úrovni nachádzali kĺzavé priemery, ktoré môže slúžiť ako supporty alebo rezistencie. Krivky na Stoch RSI sa prekrížili a naznačili signál na nákup. Aj vďaka týmto signálom sa býkom podarilo udržať trend.

Je možné že cena bude atakovať rezistenciu 153.8. Pokiaľ by sa býkom podarilo ju preraziť cena by sa mohla postupne dostať až na vrchol TK1. Ďalšia rezistencia je na úrovni 156. Pokiaľ by sa však medveďom podarilo udržať dôležitú rezistenciu cenu môžu opäť stlačiť až na hranicu TK2, prípadne na ďalšie support, ktoré sa nachádzajú na úrovniach 150.4 a 149.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.