O nás

Čím je TopForex výnimočný?
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kto sme?

TopForex poskytuje komplexné globálne a investičné služby. Našou snahou je ponúknuť všetkým klientom možnosť obchodovať forex a CFD na akciách, komoditách a indexoch. A to nie je všetko – zaviedli sme možnosť obchodovať tiež s fyzickými akciami.

Začínajúci investori uvítajú príjemné a užívateľsky prívetivé rozhranie platformy MT5.

Viac skúsení investori nájdu všetky pokročilé nástroje a kompletný servis, na ktorý sú zvyknutí. V TopForexe disponujeme najnovšími technológiami a inováciami.

Prioritou TopForexu je absolútna bezpečnosť pre svojich klientov. Prijali sme záväzok dodržovať najvyšší stupeň ochrany prostriedkov našich klientov v zmysle smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID II) a s dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14.

Kto sme?

Prečo sme výnimoční?

Komunikujte s nami vo Vašom rodnom jazyku. Poskytujeme lokálny servis a vždy sme pripravení reagovať. Staráme sa o Vás, aby ste mohli rásť s nami.
Komunikujte s nami v rodnom jazyku
Na dynamickom forexovom trhu ide predovšetkým o načasovanie a rýchlosť. Náš tím je preto pripravený pomôcť klientom počas celého dňa tak, aby nepremeškali žiadnu možnosť obchodovať kedykoľvek a s čímkoľvek. Navyše, poskytujeme klientsky servis v rodnom jazyku klienta.
Nezdržujte sa, obchodujte hneď
STP je skratka pre Straight Through Processing. To znamená, že všetky úkony od zadania príkazu až po jeho realizáciu sú vykonávané automaticky.
Profesionalita a zodpovednosť
V TopForexe si zakladáme na profesionálnom prístupe. Ku všetkým klientom pristupujeme maximálne zodpovedne. Aj vďaka tomu, že robíme to, čo nás baví, neustále inovujeme naše služby. Vieme sa vcítiť do úlohy obchodníka a vieme zabezpečiť všetko, čo k obchodovaniu potrebuje.

Licencia a regulácia

Sme licencovaní k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu. Licenciu
CySEC môžete nájsť tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke tu.

Goldenburg Group Ltd týmto informuje, že jej spolupráca s jej viazaným zástupcom Corinth Capital M.E.P.E v Grécku bola ukončená k 30. novembru 2021.

Goldenburg Group Ltd týmto informuje, že jej spolupráca s jej viazaným zástupcom Tozsdeikereskedes.hu Kft. v Maďarsku je od 10. decembra 2021 ukončená.

Goldenburg Group Ltd týmto informuje, že jej spolupráca s jej viazaným zástupcom Fors Magna, S.L. v Španielsku bola ukončená od 18. februára 2022.

Spoločnosť Goldenburg Group Ltd týmto oznamuje, že jej spolupráca s viazaným sprostredkovateľom QUAENTAS S.R.O. v Českej republike bola ukončená k 31. Augustu 2022.

Medzinárodná notifikácia

Country Regulator
Austria Finanzmarktaufsicht (FMA)
Bulgaria Комисията за финансов надзор / Financial Supervision Commission (FSC)
Croatia Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga / Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA)
Czech Republic Česká národní banka / Czech National Bank (CNB)
Denmark Finanstilsynet (Danish FSA)
Estonia Finantsinspektsioon (FSA)
Finland Finanssivalvonta / Financial Supervisory Authority (FIN-FSA)
Germany Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN)
Greece Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / Hellenic Capital Market Commission (HCMC)
Hungary Magyar Nemzeti Bank (MNB)
Iceland Fjármálaeftirlitið (FME)
Italy Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Ireland Central Bank of Ireland
Latvia Finansu un Kapitala Tirgus Komisija / Financial and Capital Market Commission (FKTK)
Lichtenstein Finanzmarktauf sicht (FMA)
Lithuania Lietuvos Bankas / Bank of Lithuania
Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Malta Malta Financial Services Authority (MFSA)
Netherlands Autoriteit Financiele Markten (AFM)
Norway Finanstilsynet
Poland Komisji Nadzoru Finansowego / Polish Financial Supervision Authority (KNF)
Portugal Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
Romania Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Slovak Republic Národná Banka Slovenska / National Bank of Slovakia (NBS)
Slovenia Agencija za trg Vrednostnih Papirjev/Securities Market Agency
Spain Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Sweden Finansinspektionen (FI)
UK Financial Conduct Authority (FCA)

Investičné služby

 • Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie pokynov v mene klientov
 • Riadenie portfólia
 • Investičné poradenstvo

Vedľajšie služby:

 • Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/zaistenia.
 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
 • Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje:

 • Prevoditeľné cenné papiere
 • Nástroje peňažného trhu
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania
 • Opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti.
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z iného dôvodu ukončenia)
 • Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF.
 • Opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie inak ako v oddiele C bode 6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.
 • Derivátové nástroje pre presun úverového rizika
 • Finančné diferenčné zmluvy
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z dôvodu iného ukončenia), i ďalšie derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení neuvedených inde v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.