Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Poplatky

Aké sú daňové dôsledky obchodovania s CFD?

Spoločnosť neponúka žiadne daňové poradenstvo. Klient je zodpovedný za všetky dane a/alebo akékoľvek iné povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s jeho obchodovaním. Všeobecne platí, že fyzické osoby zdaňujú svoje príjmy z derivátových transakcií ako kapitálové zisky v zdaňovacom období, v ktorom došlo k skutočnému príjmu. Základ dane zahŕňa výnosy znížené o výdavky, ktoré preukázateľne vznikli pri jeho dosiahnutí.

Prečo Spoločnosť účtuje klientom swapy?

Týmto spôsobom Spoločnosť účtuje klientom úrokovú sadzbu za pôžičky. Každá krajina má inú úrokovú sadzbu, ktorá spôsobuje úrokové rozdiely medzi dvoma menami. V závislosti na veľkosti pozície a obchodovanom finančnom nástroji bude účet upravený tak, aby odrážal hodnotu swapových bodov.

Koľko stojí CFD obchodovanie?

Náklady vzniknuté pri obchodovaní s CFD sa skladajú zo spreadov, swapov, provízií a/alebo výkonnostných poplatkov.

Spread: Odkazuje na rozdiel v ponukovej cene (bid price) a dopytovej cene (ask price) podkladového finančného nástroja. Ponuková cena sa vzťahuje k sadzbe, na základe ktorej maklér alebo tvorca trhu kupuje od obchodníka, a požadovaná cena je sadzba, na základe ktorej predáva obchodníkovi. Klient vstupuje do nákupného obchodu s použitím ceny dopytu a ukončí obchod pomocou kúpnej ceny.

Napríklad:
Uvažujme, že retailový forex trader chce obchodovať EUR/USD a kúpi 100 000 EUR na pákový efekt. Aktuálna ponuka na trhu je 1 EUR = 1,0621 USD/1,0624 USD.

Spread je v tomto prípade 3 pipy. Spread v percentách je 0,003% z obchodovateľnej sumy 100 000 USD a Klient otvorí obchod v mínus 30 USD kvôli spreadu.

Swap: Ak je pozícia otvorená cez noc, účtuje sa swapový poplatok. Swap je rozdiel v úrokových sadzbách medzi dvoma menami páru, ktoré klient obchoduje, a je vypočítaný podľa toho, či je pozícia dlhá alebo krátka. Spoločnosť účtuje raz za každý deň v týždni swapy za to, že je pozícia otvorená cez noc, zatiaľ čo v piatok večer sú tiež účtované swapy za sobotu a nedeľu.

Provízia: Provízia je poplatok za služby účtovaný klientom za otvorenie a uzatvorenie každej transakcie pri obchodovaní akcií.

Výkonnostní poplatok: Je poplatok, ktorý je účtovaný všetkým klientom, ktorí využívajú služby sociálneho obchodovania prevádzkovaného Spoločnosťou. Je účtovaný mesačne za predpokladu, že sa portfólio klienta zvýšilo v porovnaní s najvyššou hodnotou portfólia klienta na konci predchádzajúceho mesiaca.

Správa portfólia: poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný. Výšku poplatku za Správu portfólia môžete nájsť tu

Všeobecné informácie

Aké sú základné metódy oceňovania?

Dnes sa v praxi používa mnoho metód. Jedná sa o diskontovaný peňažný tok k výpočtu vlastného kapitálu (DCF), výpočty modelu zliav na dividendy (DDM) a výpočty zárobkov (P/E).

Tu je stručný úvod:

Oceňovanie diskontovaných peňažných tokov do vlastného imania (DCF)

Model DCF využíva diskontované budúce peňažné toky firmy, ktoré určujú hodnotu firmy. Veľkou výhodou tohto prístupu je, že môže byť použitá u najrôznejších firiem, ktoré neplatia dividendy, ale aj u takých, ktoré dividendy vyplácajú.

Predpokladá sa, že hodnota akcie je rovnaká ako súčet budúcich peňažných tokov k vlastnému kapitálu, pričom každý z nich je diskontovaný o riziko a čas. Hodnota akcie je v podstate čistá súčasná hodnota peňažných tokov na akciu.

Ocenenie pomocou modelu zliav na dividendy (DDM)

Dividendový diskontný model (DDM) je jedným z najzákladnejších modelov absolútneho oceňovania. Model dividend vypočítava “skutočnú” hodnotu podniku na základe dividend, ktoré spoločnosť vypláca svojim akcionárom. Zdôvodnenie použitia dividend pre ocenenie spoločnosti spočíva v tom, že dividendy predstavujú skutočné peňažné toky pre akcionárov, takže ocenenie súčasnej hodnoty týchto peňažných tokov by malo poskytnúť hodnotu, akou by mala byť hodnota akcií.

Po druhé, nestačí, aby spoločnosť vyplatila dividendu. Dividenda by mala byť tiež stabilná a predvídateľná. Spoločnosti, ktoré platia stabilné a predvídateľné dividendy, sú spravidla zrelé blue chip spoločnosti vo vyspelých a dobre rozvinutých odvetviach. Tieto typy spoločností sú často najvhodnejšie pre tento typ metódy oceňovania.

Ocenenie podľa pomeru ceny k zisku (P/E)

Pomer cena/zisk (P/E) je metóda oceňovania používaná k porovnaniu bežnej ceny akcií spoločnosti s jej výnosmi na akciu. Racio ceny/výnosu možno vypočítať ako:

Tržná hodnota za akciu/zisk na akciu

Predpokladajme napríklad, že sa spoločnosť v súčasnosti obchoduje za 43 dolárov na akciu a jej výnosy za posledných 12 mesiacov predstavovali 1,95 USD za akciu. Pomer P/E na akciu potom môžeme vypočítať ako 43/1,95 alebo 22,05.

Aké sú najdôležitejšie ekonomické a politické oznámenia vo fundamentálnych analýzach?

Niektoré z kľúčových ekonomických ukazovateľov používaných CFD/forex obchodníkmi:

 • Správy o zamestnanosti – vrátane miery nezamestnanosti, počtu žiadateľov alebo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, úrovňou mzdy a ďalších údajov týkajúcich sa práce.
 • Obchodná bilancia – rozdiel medzi dovozom a vývozom krajiny, ktorý má priamy vplyv na dopyt po tejto národnej mene. Deficit by znamenal, že krajina dováža viac ako vyváža, zatiaľ čo prebytok by znamenal vyšší vývoz ako dovoz.
 • Bežný účet – jedna z dvoch zložiek platobnej bilancie krajiny, bežný účet je obchodná bilancia a čisté prevody peňažných prostriedkov pre krajinu. Prebytok by naznačoval, že hodnota zahraničných aktív krajiny je vyššia než jej dlh, zatiaľ čo deficit by naznačoval opačnú hodnotu
 • HDP– zmeny v národnom hrubom domácom produkte môžu mať výrazný vplyv na menu tejto krajiny. Prudký nárast HDP naznačuje silu v ekonomike, ktorá by mohla stimulovať zhodnotenie svojej meny, najmä ak trh očakáva možný nárast úrokových sadzieb.
 • CPI– Index spotrebiteľských cien ukazuje úroveň cien výrobkov na úrovni spotrebiteľov a je kľúčovým ukazovateľom inflácie. Riadenie inflácie je jedným z prvých mandátov väčšiny hlavných centrálnych bánk, takže zmeny CPI môžu priamo ovplyvňovať menovú politiku. Zvýšenie inflácie by mohlo znamenať nárast úrokových sadzieb, zatiaľ čo nižšie spotrebiteľské ceny by naznačovali nižšie úrokové sadzby.
 • PPI– Index cien výrobcov meria, čo výrobcovia platia za svoj materiál pred vykonaním hotového výrobku. Toto číslo ovplyvňuje národnú menu, pretože vyššie PPI číslo naznačuje vyššiu budúcu spotrebiteľskú infláciu, zatiaľ čo nižšie číslo naznačuje opak.
 • PMI– Index nákupných manažérov zisťuje činnosť manažérov nákupu a môže byť vedúcim hospodárskym ukazovateľom. Manažéri nákupu sú všeobecne prvými, ktorí vedia o náraste alebo poklese budúcej produkcie, čo môže znamenať silu alebo slabosť v spracovateľskom sektore.
 • Ceny komodít– cena komodít môže mať významný vplyv na meny výrobných i spotrebných národov a priamo súvisí s inflačnými a dezinflačnými cyklami. Nižšie ceny komodít, ako je ropa, priamo ovplyvňujú dopravu, a tým aj náklady na tovar, čím znižujú inflačné čísla, zatiaľ čo vyššie ceny ropy zvyčajne vedú k zvýšeniu prepravných nákladov a vyššiu infláciu.
 • Národná kvalita úverov – Ďalšie dôvody pre precenenie národnej meny by boli, keby sa úverová kvalita štátu zlepšila alebo zhoršila podľa hlavnej ratingovej agentúry alebo keby oznámila zámer splácať alebo neplnenie svojich úverov.
 • Mzdy mimo poľnohospodárskych podnikov (Non-farm payroll) – počet nových pracovných miest vytvorených hospodárstvom v predchádzajúcom mesiaci a percento pracovníkov, ktorí hľadajú zamestnanie, ktorí zostávajú nezamestnaní. Zvyšovanie zamestnanosti všeobecne naznačuje rastúcu ekonomiku.

Menová politika centrálnej banky
Každá hlavná ekonomika má centrálnu banku, ktorá zvyčajne spravuje svoju menu, úrokové sadzby a peňažnú zásobu. Činnosti centrálnych bánk a prejavy úradníkov centrálnej banky sú dôkladne sledované fundamentálnymi obchodníkmi, ktorí majú prehľad o budúcich zmenách menovej politiky.

 • Rozhodnutia o úrokových sadzbách– výška úrokov účtovaných centrálnou bankou je pre ocenenie meny krajiny nesmierne dôležitá. Ak centrálna banka krajiny nastaví vysokú úrokovú sadzbu, s výnimkou iných faktorov, ako je napríklad politická nestabilita, národná mena má tendenciu prilákať zahraničné aktíva z krajín s nižšou úrokovou sadzbou.
 • Stanoviská centrálnej banky k úrokovým sadzbám– Väčšina centrálnych bánk vydáva stanovisko po oznámení úrokových sadzieb s popisom hlasovania výboru pre menovú politiku a dôvodov zmeny či nemennosti. Vyjadrenia by mohli ovplyvniť trh, ak by politici hlasovali neočakávane, alebo ak má centrálna banka väčšiu alebo menšiu dychtivosť pre budúce rozhodnutia o úrokových sadzbách.
 • Prejav predstaviteľov centrálnej banky– obsah prejavu prezidenta, guvernéra alebo iného úradníka významnej centrálnej banky môže niekedy poskytnúť informácie o budúcej menovej politike banky, ktorá sa často dotkne meny tejto krajiny. Ďalšími kľúčovými tvorcami politík sú členovia výboru pre menovú politiku centrálnej banky a zatiaľ čo ich prejavy nemusia mať váhu guvernéra centrálnej banky, môžu mať vplyv aj na menu krajiny v závislosti od obsahu reči.
 • Nákupy aktív a kvantitatívne uvoľňovanie –suma peňazí, ktorú centrálna banka používa k nákupu dlhových cenných papierov a iných aktív k podpore slabej ekonomiky. Zvýšenie alebo zníženie objemu stimulačných opatrení môže mať významný vplyv na menu krajiny, pretože zmeny nákupu aktív môžu znamenať zmenu úrokovej sadzby a peňažnej zásoby.

Geopolitické udalosti

 • Vojny– vypuknutie vojny alebo prímerie významne ovplyvňuje ocenenie mien vydaných národmi vo vojne a niekedy, v závislosti na tom, ktoré krajiny sa zúčastňujú, na devízovom trhu všeobecne. Vojny môžu tiež významne ovplyvniť ceny komodít a ostatné aktíva vyrobené v zúčastnených krajinách.
Čo je technická analýza a fundamentálna analýza?

Technická analýza a fundamentálna analýza sú dve hlavné myšlienkové smery, pokiaľ ide o analýzu finančných trhov. Technická analýza sa zaoberá cenovým pohybom cenného papiera a používa tieto dáta na predvídanie budúcich cenových pohybov. Fundamentálna analýza namiesto toho skúma ekonomické a finančné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť podnikanie.
Technickou analýzou je štúdium cien v priebehu času, pričom grafy sú primárnym nástrojom. To sa uskutočňuje porovnaním aktuálnych cenových akcií s historickými cenovými akciami za účelom zistenia modelov, ktoré môžu naznačovať pravdepodobný pohyb cien v budúcnosti. Technická analýza pomáha obchodníkom určovať trendy a pôsobí ako signál či ukazovateľ kúpy alebo predaja. Technickí analytici sa domnievajú, že historická výkonnosť finančného nástroja naznačuje budúcu výkonnosť tohto finančného nástroja.

Čo je kompenzačný fond pre investorov?

Spoločnosť je členom kompenzačného fondu pre investorov (ďalej len “ICF”). Fond bol založený podľa zákona o investičných spoločnostiach (IF) z roku 2002 v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a zriadení a fungovaní kompenzačného fondu pre investorov z roku 2004 (ďalej len “Predpisy”), ktoré boli vydané podľa Zákona.
Hlavným cieľom ICF je zabezpečiť pohľadávky klientov v situáciách, kedy spoločnosť nie je schopná plniť svoje záväzky.
Neprofesionálni klienti môžu požadovať náhradu od ICF, ale musia mať na pamäti, že maximálnu sumu, ktorú môžu získať je 20 000 EUR. Je dôležité zdôrazniť, že to je maximálna náhrada, ktorú môže klient dostať, keď požaduje odškodnenie voči členovi bez ohľadu na počet účtov, menu a miesto poskytovania služby.

Kto sú politicky exponované osoby (PEP)?

PEP sú fyzické osoby, ktoré sú alebo boli poverené prominentnými politickými funkciami a najbližší členovia rodiny alebo osoby, ktoré sú známe ako blízki spolupracovníci týchto osôb.
Medzi ne patria: hlavy štátov, predsedovia vlád, poslanci parlamentu, ministri a zástupcovia/asistenti ministrov, členovia najvyšších súdov, členovia správnych rád centrálnych bánk, veľvyslanci, vysoko postavení dôstojníci ozbrojených síl.

Otázky týkajúce sa zneužívania trhu a prania špinavých peňazí

Niektoré druhy správania, ako je obchodovanie s dôvernými informáciami (nezákonná prax obchodovania na burze pre vlastný prospech prostredníctvom prístupu k dôverným informáciám a manipulácia s trhom (nezákonné úmyselné konanie, ktoré má oklamať investorov tým, že sa kontroluje alebo umelo ovplyvňuje trh cenných papierov, ktoré môže zahŕňať rad techník, ktoré ovplyvňujú ponuku alebo dopyt po akciách. Zahŕňa to napríklad šírenie falošných alebo zavádzajúcich informácií o spoločnosti), môže znamenať zneužívanie trhu. Spoločnosť musí mať zavedené ochranné opatrenia na identifikáciu a zníženie rizika zneužívania trhu a ďalšej finančnej kriminality.

Investičné spoločnosti sú vždy povinné zaviesť a udržiavať postupy a kontrolné systémy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí a aby sa zabezpečilo hlásenie všetkých prípadov, ktoré môžu byť známe alebo podozrivé.

Pranie špinavých peňazí je definované Organizáciou Spojených Národov ako „akýkoľvek čin alebo pokus o zlegalizovanie zdrojov peňazí alebo majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti.“ Pranie špinavých peňazí nastane, keď sa finančné prostriedky z nelegálnej / trestnej činnosti presúvajú v rámci finančného systému, tak aby sa zdalo, že finančné prostriedky pochádzajú z legálnych zdrojov.

Spoločnosť netoleruje pranie špinavých peňazí a podporuje boj proti praniu špinavých peňazí. Spoločnosť má zavedené zásady, ktoré odrádzajú ľudí od prania špinavých peňazí. Tieto zásady zahŕňajú:

 • Overovanie, že klienti disponujú platným identifikačným dokladom a doklad potvrdzujúci ich adresu je aktuálny.
 • Uchovávanie záznamov týkajúcich sa identifikácie klientov.
 • Uistenie sa, že klienti nie sú podozriví z terorizmu. Za týmto účelom sa porovnávajú mená klientov s menami osôb, ktorí sú známi alebo podozriví z páchania teroristickej činnosti.
 • Informovanie klientov, že informácie, ktoré poskytujú, môžu byť použité na overenie ich totožnosti.
 • Podrobné sledovanie finančných transakcií klientov.
 • Neprijímanie vkladov v hotovosti.

Všetky investičné spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje zákon o boji proti praniu špinavých peňazí, by mali dodržiavať príslušné postupy pri:

 • Identifikácii klientov
 • evidencii klientských záznamov
 • rozoznávaní a hlásení podozrení z prania špinavých peňazí
 • vzdelávaní a školení zamestnancov a viazaných zástupcov

Pred uzatvorením obchodného vzťahu s klientom, musí byť vždy vykonaná due diligence (proces komplexného poznania, zmapovania, analyzovania a interpretácie informácii o preverovanom subjekte). Súčasťou tohoto procesu je poznať nášho klienta. Vhodnými postupmi na identifikáciu klienta sa zabezpečuje, aby boli všetky verifikačné dokumenty, (napr. doklad totožnosti, doklad potvrdzujúci adresu a i.) ako aj ostatné údaje poskytnuté klientom, vždy aktuálne a obsahovali relevantné informácie.

Obchodné vzťahy s osobami vo významných verejných funkciách, ako aj s fyzickými alebo právnickymi osobami, ktoré sú s nimi úzko spojené môžu Spoločnosť vystaviť zvýšenému riziku. Jedná sa najmä o prípady, ak potenciálny zákazník, ktorý má záujem o založenie účtu, prípadne jeho najbližšia rodina alebo blízky spolupracovník je politicky exponovaná osoba (“PEP”), prípadne ak tieto osoby pochádzajú z krajín, ktoré sú všeobecne známe problémami s podplácaním, korupciou či finančnými nezrovnalosťami, a ktorých zákony a predpisy proti praniu špinavých peňazí nie sú v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Aký je rozdiel medzi minulými a budúcimi scenármi výkonu?

Jedným z najčastejších spôsobov výskumu CFD a forexových transakcií je analýza, ktorá sa opiera o interpretáciu dát z minulých výkonov na trhu, tak aby sa vytvorila nejaká predpoveď smerom k budúcim cenám. Treba však poznamenať, že predchádzajúca výkonnosť CFD nie je indikáciou ani zárukou budúcej výkonnosti. To znamená, že obchodníci môžu využívať údaje z minulých výkonov k špekulácii na trhu, ale nemali by sa na ne spoliehať. Ak sa odkazuje na minulú výkonnosť, musí investičná spoločnosť zverejniť zdroje, menu, zaplatenú províziu a varovanie, že údaje sú iba historické.

Vklady a výbery

Ako dlho trvá výber finančných prostriedkov?

Finančné prostriedky Vám budú zaslané najneskôr nasledujúci pracovný deň od obdržania správne vyplnenej a podpísanej žiadosti na výber finančných prostriedkov. Rýchlosť bezhotovostných prevodov medzi bankami však nevieme ovplyvniť. Dovoľujeme si tiež upozorniť, že pri zadávaní pokynu na výber musia byť všetky pozície na Vašom obchodom účte uzatvorené.

Ako môžem vybrať prostriedky z účtu?

Môžete žiadať o výber vyplnením našej žiadosti, ktorá sa volá ´Žiadosť na výber finančných prostriedkov´, túto môžete nájsť na našej webstránke pod sekciou “Obchodovanie”> “Platobné možnosti” >”Výber”. Táto žiadosť je k dispozícii vo všetkých jazykoch, ktoré máme momentálne k dispozícii. Pre ďalšie jazyky, prosím zmeňte jazykové nastavenia na webstránke.

Anglickú verziu tejto žiadosti môžete nájsť here.

Ako môžem vložiť prostriedky na účet?

Platobné inštrukcie môžete nájsť na našej webstránke pod sekciou ´Obchodovanie´> Platobné inštrukcie alebo jednoducho kliknite tu.

Čo sa stane, ak si vyberiem dolárový účet a vložím prostriedky na eurový účet?

Ak sa niečo takéto stane, tak Vás o tejto situácii budeme informovať. V prípade, že nebudete chcieť zmeniť menu Vášho obchodného účtu, vieme pre Vás zrealizovať menovú konverziu.

Otvoriť účet

Koľko účtov si môžem otvoriť a v ktorých menách?

Môžete mať akýkoľvek počet účtov otvorených v týchto menách: EUR, USD, PLN, CZK, HUF.

Ako si otvorím demo účet?

Ak si chcete založiť demo účet, prosím kliknite tu.

Čo môžem poskytnúť ako doklad o bydlisku?

Ako doklad o bydlisku akceptujeme oskenovanú kópiu účtu za elektrinu, daňového dokladu, bankového výpisu alebo podobného iného dokumentu, ktorá nemôže byť staršia ako 6 mesiacov. Tento sa však nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska.

Čo môžem poskytnúť ako svoj doklad totožnosti?

Ako doklad totožnosti akceptujeme oskenovanú kópiu identifikačného dokumentu vydaného vládou: pas, občiansky preukaz alebo vodičský preukaz. Ak sa rozhodnete predložiť občiansky preukaz alebo vodičský preukaz je potrebné predložiť prednú aj zadnú stranu dokladu.

Kde môžem pridať svoje dokumenty?

Svoje dokumenty môžte poskynúť počas registrácie, alebo ich nahrať v myTopforex zóne: na ľavej strane sa nachádza Profil, následne treba kliknúť na “Nahrať dokumenty”. Dokumenty nám tiež môžete zaslať emailom (ako prílohu) na supportsk@topforex.com.

Platforma

Dostal som Margin Call email, čo to znamená?

Margin Call emailom Vás informujeme, že hodnota pokrytia Vašich pozícií klesla na úroveň, ktorá vyžaduje Vašu pozornosť. Mali by ste skontrolovať svoje otvorené pozície, čo sa deje na trhu a zvážiť riziko. V prípade Margin Call, odporúčame vykonať jednu z nasledujúcich možností: a) vložiť prostriedky na váš obchodný účet čo najskôr, b) uzavrieť časť alebo všetky svoje pozície.

Kde môžem nájsť informácie o spreadoch?

Všetky informácie o spreadoch možno nájsť na webovej stránke pod sekciou “Obchodovanie” >”Inštrumenty”, a to výberom správnej skupiny alebo priamo tu, kde si môžete vybrať správnu skupinu inštrumentov, napr. Forex, komodity, akcie, indexy.

Podpora

Ako môžem zadať pokyn, keď som sa nemôžem pripojiť k internetu?

V tom prípade nás kontaktujte telefonicky na +421221009990

Na akom princípe ponúka Goldenburg Group Limited finančné služby mimo Cypru a je Goldenburg Group Limited regulovaná ostatnými členskými štátmi?

Goldenburg Group Limited je Cyperská investičná spoločnosť, ktorá je pod dohľadom Cyprus Securities and Exchange Commission. Pri poskytovaní investičných služieb vo zvyšku EÚ sú naši Viazaní Agenti pod dohľadom regulačných orgánov v členských štátoch, kde títo agenti rezidujú.

Ako Goldenburg Group Limited spravuje finančné prostriedky svojich klientov?

Goldenburg Group Limited drží klientské finančné prostriedky v niekoľkých Európskych bankách a u poskytovateľov platobných služieb. Finančné prostriedky klientov sa na účtoch držia oddelene od vlastných prostriedkov spoločnosti. Finančné prostriedky klientov držíme väčšinou na účte banky, do ktorej boli klientom zaslané formou vkladu. Vzhľadom k tomu, že sme STP (Straight Through Processing) broker, tieto prostriedky môžu byť použité aj ako kolaterál s našimi poskytovateľmi likvidity.

Aká je úroveň ochrany mojej investície?

Goldenburg Group Limited je členom ICF (Investors Compensation Fund). Hlavným cieľom ICF je poskytnúť klientom záruku ich investícií až do hodnoty 20 000 €. Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach CySEC.

Ako môžem nájsť Goldenburg Group Limited na webovej stránke CySEC?

Domovská stránka cyperskej Komisie pre cenné papiere je http://www.cysec.gov.cy/en-GB/home/. Ak chcete nájsť Goldenburg Group Limited musíte vybrať stĺpec ”REGULOVANÉ ENTITY”, ktorý sa nachádza v hornej časti stránky. Následne vyberte ”INVESTIČNÉ FIRMY” a kliknite na ”INVESTIČNÉ FIRMY (cyperské)”. Teraz môžete vyhľadať akékoľvek investičné spoločností na Cypre. Taktiež môžete Goldenburg Group Limited ľahko nájsť zadaním názvu do vyhľadávacieho poľa alebo jednoduchým otvorením nasledujúceho odkazu.

Spoločnosť

Aké finančné nástroje ponúka Spoločnosť?

Väčšina finančných nástrojov ponúkaných v rámci sprostredkovateľských služieb Spoločnosti sú finančné rozdielové zmluvy, čiže „contracts for difference“ (ďalej len CFD).

Čo je STP maklér?

Spoločnosť je sprostredkovateľom priameho spracovania (STP). Jedná sa o typ online sprostredkovateľa, ktorý je pripojený k jednému alebo viacerým poskytovateľom likvidity a odovzdáva obchody svojich klientov poskytovateľovi likvidity, ktorý v súčasnej dobe ponúka najlepšiu cenu. Ďalej môže poskytovateľ likvidity odovzdať objednávku klienta inému poskytovateľovi likvidity alebo vykonať príkaz sám.

Aké finančné nástroje môžu byť ponúknuté Spoločnosťou?
 1. Prevoditeľné cenné papiere
 2. Nástroje peňažného trhu
 3. Podiely v podnikoch kolektívneho investovania
 4. Opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti
 5. Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z iného dôvodu ukončenia).
  06 / zv. 7 SK Úradný vestník Európskej únie
 6. Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF
 7. Opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie inak ako v oddiele C bode 6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu
 8. Derivátové nástroje pre presun úverového rizika
 9. Finančné diferenčné zmluvy
 10. Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z dôvodu iného ukončenia), i ďalšie derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení neuvedených inde v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.
Aké vedľajšie služby poskytuje Spoločnosť?
 1. Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/zaistenia.
 2. Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
 3. Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.
Aké investičné služby poskytuje Spoločnosť?
 1. Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov

(Služba, kde sprostredkovateľ po obdržaní príkazu na nákup alebo predaj od klienta namiesto osobného prevedenia zašle príkaz na vykonanie inému sprostredkovateľovi);

 1. Vykonávanie pokynov v mene klientov

(Služba, kde sprostredkovateľ na žiadosť klienta nakupuje alebo predáva cenné papiere na rôznych obchodných miestach);

 1. Riadenie portfólia

(je službou poskytovanou klientovi, ktorý inštruuje sprostredkovateľa, aby spravoval všetky alebo časť svojich aktív vo finančných nástrojoch. Klient je povinný vykonať test vhodnosti pred poskytnutím tejto investičnej služby);

 1. Investičné poradenstvo

(Sprostredkovateľ poskytuje rady alebo odporúčania týkajúce sa jednej alebo viacerých transakcií týkajúcich sa konkrétneho finančného nástroja)

Je Goldenburg Group Limited licencovaná?

Spoločnosť Goldenburg Group Limited (ďalej len “Spoločnosť”) je plne licencovanou a regulovanou Spoločnosťou u Komisie pre cenné papiere a burzy (“CySEC”) pod licenčným číslom CIF 242/14. Spoločnosť passportovala svoju licenciu do všetkých jurisdikcií EEA, a preto je oprávnená ponúkať svoje investičné služby vo všetkých krajinách EEA neprofesionálnym, profesionálnym investorom a oprávneným protistranám.

Obchodovanie

Aké riziká súvisia s obchodovaním s CFD?

Rovnako ako u obchodovania všetkých finančných nástrojov aj tu existujú riziká, ktoré musí klient zvážiť pred obchodovaním CFD.

Riziko páky

Vysoký stupeň pákového efektu spojeného s týmito typmi investícií znamená, že miera rizika v porovnaní s inými finančnými produktmi je vyššia. Obchodovanie s pákovým efektom môže pôsobiť proti vám, čo môže viesť k podstatnej strate, rovnako ako k podstatnému zisku. Dokonca aj keď sú trhové podmienky pomerne pokojné, pákový efekt môže veľmi rýchlo spôsobiť veľké zisky alebo straty. To môže spôsobiť, že váš maklér podnikne kroky na vylúčenie záporného zostatku účtu. V oboch prípadoch môže Spoločnosť uzatvoriť niektoré alebo všetky otvorené pozície na účte k náprave situácie.

Riziko ceny

Vzhľadom k tomu, že transakčné náklady na obchodovanie s CFD sú viazané na rozloženie ponúk a dopytov, je dôležité pochopiť, aké je normálne rozpätie bid-ask pre akýkoľvek pár, a čo to znamená v reálnych nákladoch na obchod. Rozloženie bid-ask môže tiež kolísať v priebehu obchodného dňa a je často funkciou likvidity pozície, ktorú obchodujete. Môžete tiež vidieť mierne širšie rozpätie ponuky a dopytu v pokojných trhových situáciách, najmä na menej obchodovaných forexových pároch alebo pri vysokých volatilitách na trhoch. Rovnako ako na akomkoľvek obchodnom trhu aj CFD sú poháňané krátkodobou a dlhodobou ponukou a dopytom, čo môže spôsobiť rýchle a často nerovnomerné pohyby cien. Obchodníci potrebujú pri každom obchodovaní používať vhodné techniky riadenia rizík. Použitie príkazov stop-loss môže pomôcť obmedziť maximálnu stratu, ktorú klient bude mať v danej pozícii. Treba však poznamenať, že za určitých okolností ani používanie pokynov stop-loss nemôže zabrániť väčšej strate klienta.

Riziko úrokových sadzieb

Tradične, ak úrokové sadzby krajiny narastajú, jej mena bude normálne posilňovať, pretože investori presunú svoje aktíva do tejto krajiny, aby získali vyššie výnosy. Naopak, ak úrokové sadzby krajiny klesnú, jej mena bude normálne oslabovať, pretože investori posunú peniaze a hľadajú vyššie výnosy. V dôsledku toho, ak sa úrokový rozdiel jednej meny oproti druhej dramaticky zvýši alebo zníži, môže sa dramaticky zmeniť tiež výmenný kurz, a tým aj ceny forexu.

Správy a ekonomické riziko

V našej globálnej ekonomike môžu správy z celého sveta ovplyvniť finančné trhy mnohými spôsobmi. Tieto účinky sa môžu prejaviť ako rýchle pohyby cien alebo zmeny smeru trendu alebo dlhodobého výhľadu. Je obozretné, keď obchodujete buď dlhodobo alebo krátkodobo, aby ste sledovali správy a ďalšie faktory, ako sú vládne správy, ktoré môžu ovplyvniť ziskovosť. Vlády zhromažďujú štatistické údaje o hospodárskej činnosti a správy o uvoľnení takmer každý deň. Výzvou je zistiť, ktoré správy môžu mať vplyv na CFD/forexové ceny.

Operačné riziko

Makléri čelia operačnému riziku, pretože vykonávajú každodenné obchodné činnosti. Niektoré z týchto rizík vyplývajú z vnútorných postupov, ľudských zdrojov, organizačnej štruktúry, technológií (obchodné platformy) a pod. Hoci nepredstavujú riziko pre trhový systém ako celok, môžu Vám zabrániť v monitorovaní pozície alebo zadávaní objednávok.

Riziko neplnení

K tomuto riziku dochádza, keď investičná spoločnosť nie je schopná vyplatiť zostatok na účte investora pri podaní žiadosti o odstúpení od zmluvy. Vzhľadom k tomu, že Spoločnosť je sprostredkovateľ STP pripojený k jednému alebo viacerým poskytovateľom likvidity, existuje tiež riziko neplnenia poskytovateľa likvidity, ktoré je potrebné zvážiť.

Pochopenie menového páru pri obchodovaní s Forexom

Forexové obchodovanie je založené na menových pároch. Pri obchodovaní s forexom sa špekuluje, či bude cena jednej meny stúpať alebo klesať oproti inej mene.

Menový pár udáva, koľko mien je potrebné k nákupu základnej meny.

Napríklad:

Ak obchod EUR/USD činí 1,08 znamená to, že jedno euro stojí 1,08 dolára, tzn. 1,08 dolára je potrebné na nákup jedného eura.

Obchodovanie (dlhé/krátke pozície)

Klient môže na základe svojich individuálnych očakávaní na trhu otvoriť dlhú alebo krátku pozíciu.
a) Dlhá pozícia
Ak klient očakáva, že cena podkladového aktíva vzrastie, klient by mohol otvoriť pozíciu kúpiť (tiež známu ako “dlhá”). Dlhou pozíciou klient otvára obchod, ktorým špekuluje na rast ceny finančného nástroja.
Napríklad:
Ak sa klient domnieva, že Euro pravdepodobne posilní voči americkému doláru, môže sa rozhodnúť kúpiť pár EUR/USD (vždy majte na pamäti, že obchodovaním CFD klient nekupuje/nepredáva skutočnú menu).
b) Krátka pozícia
Ak klient očakáva, že cena podkladového aktíva klesne, môže klient otvoriť pozíciu predať (tiež známu ako “ísť short”). Krátkou pozíciou klient otvorí obchod, ktorým špekuluje na pokles ceny finančného nástroja.
Napríklad:
Ak sa klient domnieva, že Euro pravdepodobne klesne voči americkému doláru, môže sa rozhodnúť predať pár EUR/USD (vždy majte na pamäti, že obchodovaním CFD klient nekupuje/nepredáva skutočnú menu).

Čo je pákový efekt?

Pákový efekt je pomer medzi veľkosťou transakcie a maržovej požiadavky/počiatočnej marže, ktorý je požadovaný pre otvorenie pozície. Obchodovanie s využitím pákového efektu znamená, že môžete zväčšiť výnosy z vašej investície, ale je dôležité si uvedomiť, že straty môžu byť zväčšené rovnako a je možné stratiť celý počiatočný vklad.

Napríklad:

Ak klient vložil 1000 USD a predpokladáme, že jeho miera pákového efektu je 1:50, najvyššia suma, s ktorou môže obchodovať je 50 000 USD. Pomer 1:50 znamená, že za účelom otvorenia pozície je počiatočná marža päťdesiat (50) krát nižšia ako veľkosť transakcie.

Obchodovanie s pákovým účtom nesie vysokú mieru rizika a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Vysoký stupeň pákového efektu môže pôsobiť vo váš prospech ale aj proti Vám.

Čo je marža/maržové požiadavky?

Marža/požiadavka na maržu je suma potrebná na obchodnom účte klienta, aby otvoril a udržiaval otvorený obchod. Prostriedky používané ako marža k otvoreniu a udržiavaniu obchodu sú účinne zmrazené, pokiaľ je pozícia klienta otvorená a po uzavretí obchodu je vrátená klientovi (s prihliadnutím na to, že obchod nespôsobí väčšiu stratu ako požadovaná marža).

Čo je CFD a obchodovanie s CFD?

CFD (“Zmluva o rozdiele”) je populárnou formou obchodovania s derivátmi. Klient nenadobúda fyzické vlastníctvo podkladového aktíva, ale obchodovanie s CFD mu umožňuje špekulovať o stúpajúcich alebo klesajúcich cenách finančných nástrojov, ako sú akcie, indexy, komodity a menové páry.

Pri obchodovaní s CFD, klient nekupuje ani nepredáva podkladové aktívum (napr. fyzický podiel). Klient nakupuje alebo predáva určitý počet jednotiek pre konkrétny finančný nástroj v závislosti na tom, či si klient myslí, že sa ceny budú pohybovať nahor alebo nadol.

Spoločnosť ponúka CFD na širokom spektre svetových trhov a naše finančné nástroje CFD zahŕňajú:

 • akcie,
 • menové páry,
 • komodity a
 • akciové indexy, ako napríklad S & P 500, DAX, UK 100 atď

Pre každý bod sa cena finančného nástroja pohybuje v smere klienta, klient získa násobky počtu zakúpených alebo predaných jednotiek CFD. Avšak pre každý bod kedy sa cena pohybuje proti smeru klienta, klient stráca.

Jednou z hlavných výhod obchodovania s CFD je, že klient môže obchodovať pomocou “páky”. To znamená, že klient môže obchodovať, bez toho aby musel dať plnú hodnotu pozície. Keďže peniaze klienta nie sú viazané v jednej transakcii, klient ich môže použiť pre iné investície.

Napríklad:

Ak chcete kúpiť 1000 akcií CFD IT firmy prostredníctvom Spoločnosti, klient môže zaplatiť iba 10% z celkovej hodnoty pozície v porovnaní s vkladom celej čiastky hodnoty pozície pri kúpe fyzických akcií.

Ak každá akcia stojí 5 USD, budete potrebovať len 500 USD na pokrytie maržovej požiadavky na túto pozíciu (10% z 5 000 USD = 500 USD) plus príslušnú províziu, ktorá by v tomto prípade predstavovala 20 USD.

Ako môžem zadať pokyn, keď som sa nemôžem pripojiť k internetu?

Prosím kontaktujte nás telefonicky na +35722009515.

Má Topforex poplatok za vedenie účtu?

Vedenie účtu nie je v TopForex spoplatnené.

Dostal som Margin Call email, čo to znamená?

Margin Call emailom Vás informujeme, že hodnota pokrytia Vašich pozícií klesla na úroveň, ktorá vyžaduje Vašu pozornosť. Mali by ste skontrolovať svoje otvorené pozície, čo sa deje na trhu a zvážiť riziko. V prípade Margin Call, odporúčame vykonať jednu z nasledujúcich možností: a) vložiť prostriedky na váš obchodný účet čo najskôr, b) uzavrieť časť alebo všetky svoje pozície.

Nemôžem sa prihlásiť do myTopForexu, čo mám robiť?

V prípade, že ste zabudli heslo, prejdite na prihlasovaciu stránku TopForex, kliknite na link “Zabudnuté heslo?” a postupujte podľa pokynov. V prípade, že nepoznáte Vašu registrovanú e-mailovú adresu, obráťte sa na náš tím podpory po telefóne: +421221009990 alebo na email: supportsk@topforex.com.

Nemôžem sa prihlásiť do platformy, čo mám robiť?

Môžete si zmeniť heslo Vášho obchodného účtu v niektorej z našich platforiem a to priamo cez myTopForex:
1. Prihláste sa do myTopForex
2. Nájdite Profil – Zmena hesla MT5
3. Vyberte účet, ktorého heslo chcete zmeniť

Aké aktivity môžu byť vykonané na základe licencie získanej spoločnosťou Goldenburg Group Limited?

Top Forex je registrovaná značka Goldenburg Group Limited, je to Cyperská Investičná spoločnosť (CIF), ktorá je regulovaná Cyperskou Komisiou pre cenné papiere (CySEC), s CIF licenciou 242/14 pre nasledujúce služby:

Hlavné investičné služby:

– Prijímanie a odovzdávanie príkazov vo vzťahu k jednému alebo viacerým finančným nástrojom,

– Vykonávanie príkazov v mene klientov

Doplnkové služby:

– Úschova a správa finančných nástrojov, a súvisiacich služieb,

– Poskytovanie úverov a pôžičiek jednému alebo viacerým finančným nástrojom, ak je spoločnosť poskytujúca úver alebo pôžičku zapojená do transakcie,

– Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb,

– Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné.

Pre ďalšie informácie si prosím pozrite zoznam služieb a nástrojov tu.

Kde môžem nájsť informácie o spreadoch?

Všetky informácie o spreadoch možno nájsť na webovej stránke pod sekciou “Obchodovanie” >”Inštrumenty”, a to výberom správnej skupiny alebo priamo tu, kde si môžete vybrať správnu skupinu inštrumentov, napr. Forex, komodity, akcie, indexy.

Kopíruj automatické systémy alebo profesionálov