Ovplyvnilo kvantitatívne uvoľňovanie viac trhy alebo ekonomiku?

23 / 08 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Niet pochýb o tom, že v zlých časoch znižovanie úrokových sadzieb pôsobí na ekonomiku ako silný stimul resp. hnací motor na naštartovanie ekonomickej expanzie. Či podobne pôsobí aj kvantitatívne uvoľňovanie je však otázne. Netreba však pochybovať o tom, že trh reaguje veľmi pozitívne na oba spomínané stimuly, pretože fungujú ako signál na ďalší rast. Od 2008 sa tak stalo niekoľko krát, kedy centrálne banky zaviedli QE a v poslednom čase aj znižovanie sadzieb a trh na to reagoval veľmi pozitívne. Dokazuje to aj nasledujúci graf.

Vysvetlivky: QE – kvantitatívne uvoľňovanie, QT – kvantitatívne uťahovanie

Zdroj: RIA

Bývalý predseda rady guvernérov Fedu prehlásil v novembri 2010: „Ceny akcií rastú a dlhodobé úrokové sadzby padli a investori očakávajú ďalšiu akciu. Jednoduchšie finančné podmienky resp. lacné peniaze pomôžu ekonomickému rastu. Napr. nízke úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch umožnia jednotlivcom dostupnejšie bývanie a takisto umožnia vlastníkom refinancovanie. Vyššie ceny akcií zabezpečia vyššie bohatstvo, ktoré môže nakopnúť vyššiu spotrebu jednotlivcov. Rast výdavkov bude viesť k vyšším príjmom a ziskom ako cyklus, pričom celkovo to podporí ekonomickú expanziu.“

Lacnými peniazmi sa myslia peniaze, ktoré sú dostupné bez väčších problémov, napr. pôžičky s nízkym úrokom či už hypotéky, klasické spotrebné úvery prípadne aj dlhopisy prostredníctvom podpory nízkych sadzieb a QE.

Súvaha Fedu sa tak rapídne zvyšovala od 2008, približne o 300 percent aj keď v posledných rokoch môžeme vidieť ako sa Fed veľmi pomaly zbavuje zložiek zo svojej súvahy. To je v skratke opačný proces – proces kvantitatívneho uťahovania (QT). Na nasledujúcom grafe si ukážeme ako Fed ovplyvnil celkovo americkú ekonomiku prostredníctvom zvyšovania svojej súvahy (fed balance sheet).

Z analýzy Lanca Roberta vyplýva, že nanešťastie nemožno povedať, že masívna expanzia svojej súvahy sa ukazuje na vysokých cenách akcií alebo nehnuteľností, no efekt stimulácie do odvetví ekonomiky ako napr. mzdy, zamestnanosti, zisky firiem po zdanení a celkovom percentuálnom náraste HDP sa nedostáva do takej miery, do akej sa očakávalo.

Zdroj: RIA

Problémom môže byť transmisný mechanizmus, ktorý sa nedostavuje do veľkej miery ani bežným občanom. Nie každý totiž vlastní množstvo akcií (keďže neinvestuje celý život) alebo 2-3 byty, aby reálne pocítil zvýšenie „bohatstva“. Aj preto sa hovorí, že kvantitatívne uvoľňovanie nemusí prispievať k zvýšeniu bohatstva všetkých ľudí, no len bohatí sa stávajú bohatšími.

 

Vyplýva to z analýzy Lance Roberta z RIA (realinvestmentadvice).

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.