Pohyb Euro Stoxx opäť do strany

15 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Všetci dobre vieme, že medzi americkými akciami a európskymi akciami funguje silná korelácia. Potvrdilo sa to aj v tomto prípade, keď Európa kopírovala silný prepad na americký trhoch. Rozdiel je však v menových politikách Fedu a ECB.

Poďme sa ale pozrieť na analýzu Euro Stoxx 50.

Monetárna politika je nastavená na minimálnych úrokových sadzbách. Tento nástroj by mal spôsobiť expanziu akcií. Podobne aj program QE (Quantitative Easing). Ten sa však definitívne ukončí koncom roka 2018. Úrokové sadzby sa majú podľa vyhlásenia ECB zvyšovať v druhej polovici 2019. Z logického hľadiska by akcie mali rásť dovtedy, pokiaľ nenastane spomalenie ekonomiky. To už ale v Nemecku nastáva. Dobre všetci vieme, že trhy sa nesprávajú vždy logicky.

Pokiaľ sa pozrieme na graf, môžeme si všimnúť od 2015 do teraz sa viacmenej pohybujú do boku. Čo ale musíme uviesť na pravú mieru je, že index nedokázal otestovať vrchol z rokov 2007, teda pred výbuchom silnej recesie. Napriek tomu máme ešte potenciál na rast, pokiaľ trh sa udrží na určitých hodnotách.

Aktuálne trh testuje dôležitú úroveň Fibonacciho retracementu, konkrétne silný support na úrovni 3175-3190. Odtiaľto môže nastať odraz na predchádzajúcu rezistenciu na úrovne v blízkosti 3287. Pokiaľ však trh prerazí úroveň 3175-3190 smerom nadol,  vzniká nám celkom vysoká pravdepodobnosť, že trh otestuje kľúčové úrovne. Ako silné oporné body môžeme považovať rastúcu trendline a support na úrovni 3036-3050.

Indikátory vyzerajú skôr negatívne. Klesajúca trendline a dlhodobé EMA (200,100,50) sa nachádzajú nad aktuálnou cenou a postupne ju stláčajú smerom nadol. Môžeme ich považovať ako silné rezistencie. RSI vyzerá takisto negatívne. Na tento oscilátor sme si zakreslili klesajúcu trendline a pokiaľ ju trh neprerazí, väčší rast pravdepodobne nenastane. To však môže trvať pár týždňov.

Táto analýza slúži ako edukačný obsah a nie ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní Vám odporúčam dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.