Potvrdí sa formácia dvojité dno na DE 30?

28 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecký akciový index DAX  sa zatiaľ nedokázal dostať z nebezpečného pásma, najmä vďaka negatívnym výsledkom PMI, ktoré sme spomínali pred pár dňami. V praxi to znamená, že negatívny PMI index indikuje zhoršenú situáciu firiem z manažérskeho pohľadu firiem. Z globálneho hľadiska sa nachádzame na dobrých úrovniach, ale pokles bol väčší než očakávaný.

Nastal čas na odraz?  Pred pár dňami trh spravil retest predchádzajúceho Swingového dna na úrovni 11 050 €. Je síce pravda, že z technického hľadiska sme sa odrazili od zakreslenej trendline a je tu šanca na vytvorenie a potvrdenie formácie dvojité dno. Táto formácia sa špecifikuje ukončením downtrendu. Samozrejme musia byť splnené podmienky. Prvú máme splnenú a tou je odraz od hlavného pásma, resp. dna. Tá dôležitejšia, aby formácia prišla do platnosti je prerazenie svojho krátkodobého vrcholu, (čo v tomto prípade značí rezistencia na úrovni 11 690 €).

Takže treba obchodovať opatrne a nie vstupovať bezhlavo do obchodu. Spomenieme si aj potenciálne riziká.

Aj keď formácia dvojité dno je býčia formácia a ukončuje downtred, do platnosti príde až po splnení podmienok. Máme tu však aj iné rezistencie, ktoré môžu byť pre trh prekážkou. Jednou z nich môže byť žltá klesajúca trendline, na ktorú trh reaguje. Po jej prerazení by sa trh mohol posunúť na spomínanú hlavnú úroveň 11 690€. Tam bude kľúčová reakcia trhu.

Silným oporným bodom ostáva biela trendline, resp. modré pásmo. Pokiaľ by ho trh prerazil, mohlo by to znamenať ďalší silnejší pokles. Na grafe máme znázornené silné supporty a rezistencie. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.