Social Trading Registrácia

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

To access registration, you have to turn on cookies on your browser.

1. Osobné údaje

0%

?
Informácie

V prípade, že Vám naše služby predstavil náš zmluvný partner, prosím uveďte jeho názov, alebo jeho zmluvný kód.

2. Ďalšie osobné údaje

0%

?
Informácie

Krajina, kde budete platiť daň z príjmu.

?
Informácie

Daňové identifikačné číslo (DIČ).

viac informácií

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

?
Informácie

Dôvod A - Dôvod A - Krajina / jurisdikcia, v ktorej je majiteľ účtu povinný platiť daň, nevydáva DIČ svojim rezidentom

Dôvod B - Držiteľ účtu nemôže inak získať DIČ alebo ekvivalentné číslo (ak ste si vybrali tento dôvod, vysvetlite, prečo nemôžete získať DIČ v nižšie uvedenej tabuľke)

Dôvod C - Dôvod A - DIČ nie je potrebné. (Tento dôvod vyberte iba vtedy, ak vnútroštátne právo príslušnej jurisdikcie nevyžaduje vyberanie záležitostí DIČ touto jurisdikciou)

3. Finančné informácie

0%

?
Informácie

Čisté imanie (aktíva) je definované ako rozdiel medzi aktívami a pasívami klienta. Táto hodnota sa vzťahuje na ekonomické postavenie a najmä na množstvo peňazí, ktoré jednotlivec ušetrí po vykonaní všetkých zrážok. V prípade právnických osôb, táto hodnota vyjadruje hodnotu všetkých aktív voči všetkým pasívam ako účtovnej závierky.

Medzi aktíva jednotlivcov typicky patria: hotovosť alebo jej ekvivalenty, majetok ako domy alebo autá, investičné účty, cenný majetok ako šperky alebo starožitností, v prípade spoločností máme na mysli nehnuteľnosti, inventár, materiály, továrne, zariadenia, stroje alebo budovy

Záväzky (pasíva) sú peniaze, ktoré sú dlhované niekomu inému, napr. dlhy na kreditných kartách alebo bankové dlhy, dlhopisy, zmenky, hypotéky, nedoplatky dlhované dodávateľom alebo úvery v bankách atď.

?
Informácie

Primárny zdroj prostriedkov alebo majetku súvisiaci s hlavnou činnosťou klienta.

?
Informácie

Personálne (osobné) investície: Ide o investície s nízkym rizikom, s očakávaním nižších výnosov, napr. v rozmedzí od 4 do 12% p.a.

Špekulácia: Špekulatívne investície znamenajú investovanie s významným rizikom, s očakávaním výrazného zisku, napr viac 20% p.a.

Zaistenie rizika: Investičné rozhodnutia na zmiernenie rizika vlastníctva určitého finančného nástroja, investíciami do dvoch finančných nástrojov, ktorých trhový vývoj je protichodný, napr. opcie a budúce zmluvy.

Ochrana kapitálu: Investície s nizkym rizikom straty investičného kapitálu

?
Informácie

Predpokladané množstvo peňazí, ktoré majú byť ročne investované.

4. Posúdenie vhodnosti

0%


Upozornenie na riziká

Vážený klient!Radi by sme vás varovali a upozornili, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte dostatočné skúsenosti/vedomosti, ktoré vyplývajú zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami (t.j. poradenské služby) a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako sú CFD, Forex, komodity, indexy), ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tejto súvislosti nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás.

Ak by ste chceli obchodovať s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ako sú Akcie a/alebo CFD, Forex, komodity, indexy s našou Spoločnosťou, aj napriek tomu, že Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete v obchodovaní s týmito finančnými nástrojmi pokračovať.

Spoločnosť sa domnieva, že výberom tlačidla "[Súhlasím]" uznáte a akceptujete, že plánované investičné služby (napr. poradenské služby) a finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, Forex, komodity, indexy) pre Vás nie sú vhodné, ale naďalej chcete pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi so Spoločnosťou.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o nevhodnosti investičných služieb a finančných nástrojov, rozumiem rizikám a napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Radi by sme vás varovali a upozorňovali sme vás, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte dostatočné skúsenosti / vedomosti, ako vyplývajú zo zákona, o obchodovaní s investičnými službami ( tj sprostredkovateľské služby) a finančné nástroje, ktoré ponúkame (tj akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, forex, komodity, indexy), ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tomto ohľade nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje (nástroje) za vhodné pre vás.

Ak by ste chceli obchodovať s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ako sú Akcie a/alebo CFD, Forex, komodity, indexy s našou Spoločnosťou, aj napriek tomu, že Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete v obchodovaní s týmito finančnými nástrojmi pokračovať.

Spoločnosť sa domnieva, že výberom tlačidla "[Súhlasím]" uznáte a akceptujete, že plánované investičné služby (napr. poradenské služby) a finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, Forex, komodity, indexy) pre Vás nie sú vhodné, ale naďalej chcete pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi so Spoločnosťou.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o nevhodnosti investičných služieb a finančných nástrojov, rozumiem rizikám a napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

Upozornenie na riziká

Vážený klient!Radi by sme vás varovali a upozornili, že na základe informácií, ktoré ste nám poskytli, sa zdá, že nemáte dostatočné skúsenosti/vedomosti, ktoré vyplývajú zo zákona, na obchodovanie s investičnými službami (t.j. poradenské služby) a finančnými nástrojmi, ktoré ponúkame (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako sú CFD, Forex, komodity, indexy), ktoré nesú vysoký stupeň rizika. V tejto súvislosti nepovažujeme tieto investičné služby / finančné nástroje za vhodné pre Vás.

Ak by ste chceli obchodovať s mimoburzovými finančnými nástrojmi, ako sú Akcie a/alebo CFD, Forex, komodity, indexy s našou Spoločnosťou, aj napriek tomu, že Vás Spoločnosť varovala, že tieto finančné nástroje pre Vás nie sú vhodné, môžete v obchodovaní s týmito finančnými nástrojmi pokračovať.

Spoločnosť sa domnieva, že výberom tlačidla "[Súhlasím]" uznáte a akceptujete, že plánované investičné služby (napr. poradenské služby) a finančné nástroje, ktoré Spoločnosť ponúka (t.j. akcie, mimoburzové finančné nástroje ako CFD, Forex, komodity, indexy) pre Vás nie sú vhodné, ale naďalej chcete pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi so Spoločnosťou.

Vyhlasujem, že som bol informovaný o nevhodnosti investičných služieb a finančných nástrojov, rozumiem rizikám a napriek tomu by som chcel pokračovať v obchodovaní s finančnými nástrojmi.

5. Test vhodnosti

0%

?
Informácie

Definujeme majetok ako všetky veci, ktoré majú peňažnú hodnotu a patria vám, t. J. Vaše peňažné prostriedky, majetok, investície, autá.

?
Informácie

Definujeme majetok ako všetky veci, ktoré majú peňažnú hodnotu a patria vám, t. J. Vaše peňažné prostriedky, majetok, investície, autá.

6. Compliance

0%

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.

Tu môžete presúvať svoje súbory.

Click me to remove the file.
?
Informácie

„Politicky exponovaná osoba“ zahŕňa nasledovné fyzické osoby, ktoré sú alebo, ktorým boli zverené významné verejné funkcie v Cyperskej republike alebo inej krajine a ich priamych rodinných príslušníkov alebo osoby známe ako blízke osoby tejto osoby:
i. hlavy štátov, predsedovia vlád, ministri a štátni tajomníci alebo zástupcovia ministrov,
ii. členovia parlamentu,
iii. členovia najvyšších súdov, ústavných súdov alebo iných justičných orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných situácií už nemožno odvolať,
iv. členovia dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk,
v. veľvyslanci, chargés d'affaires a vysokopostavení dôstojníci ozbrojených síl,
vi. členovia správnych, riadiacich alebo dozorných orgánov štátnych podnikov.
„Priami rodinní príslušníci“ zahŕňajú nasledujúce osoby:
vii. manžel/manželka alebo osoba, ktorá s politicky exponovanou osobou žije v spoločnej domácnosti aspoň jeden rok,
viii. deti a ich manželia/manželky alebo osoby, s ktorými žijú v jednej domácnosti aspoň jeden rok,
ix. rodičia.
„Osoby známe ako blízke osoby“ sú:
x. fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú spolu s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickými osobami alebo právnymi štruktúrami alebo ktoré majú s osobou spadajúcou do vyššie uvedených bodov (i) až (vi) iné úzke obchodné vzťahy,
xi. fyzické osoby, ktoré sú konečným užívateľom výhod v súvislosti s právnickou osobou alebo právnou štruktúrou, o ktorých je známe, že boli v skutočnosti zriadené v prospech osoby spadajúcej do vyššie uvedených bodov (i) až (vi).