Striebro: Otestujeme predchádzajúce dno?

05 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Striebro od svojho vrcholu za rok 2016 stále oslabuje. Dlhodobo, resp. takmer dva roky hodnota tejto komodity  konsolidovala medzi úrovňami 15.2 – 18.7 USD. Tomu je však koniec.

Z technického hľadiska sa počas tejto konsolidácie dlhodobo vytvárala trojuholníková formácia. V literatúre tento typ trojuholníka nazývame Descending Triangle, ktorý sa špecifikuje týmito vlastnosťami. Horná hrana trojuholníka stále klesá smerom nadol, pričom spodná hrana je pevná. Hornú hranu považujeme ako rezistentnú trendline a spodnú ako supportnú trendline.

Hodnota pri tomto type vytvára stále nižšie vrcholy, pretože rezistentná trendline stále klesá. To znamená, že obchodníci, ktorí nakúpili na supportnej trendovke sú ochotní predávať toto aktívum na stále nižšej cene. Pri konci trojuholníka sú  dva možné scenáre. Prerazenie rezistentnej trendline, tým pádom trh bude rásť. Opačný scenár, ktorý pri tomto type trojuholníka býva pravdepodobnejší je, že hodnota prerazí supportnú trendline a cena tak pôjde nižšie. Vždy pri obchodovaní tejto formácie, odporúčam počkať na prerazenie.

Prečo je hodnota tak nízko? Trh prerazil dlhodobú trendline, ktorá vzniká v 2008, čo signalizuje pokles zo strednodobého hľadiska. Podobne trh prerazil aj trojuholníkovú formáciu, čo znamená pokles. Kedy sa prepad môže zastaviť?

Na grafe som vyznačil oblasť, ktorá v minulosti poslúžila ako pevný support a hodnota striebra sa potom dočasne otočila. V blízkosti tejto oblasti očakávam zvýšenú reakciu trhu, keďže je jedná o dno za posledných 9 rokov. Týždenný oscilátor RSI je na minime, čo signalizuje pevný medvedí trh ale zároveň silnú prepredanosť na trhu.

Striebro je v downtrende, ktorý môže ešte trvať nejakú dobu. Na druhej strane, trh môže pozitívne reagovať vo vyznačeno pásme (16.6-14.1). Táto analýza je podkladom pre vzdelávanie a neslúži ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčam dodržiavať prísny money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.