Unilever ako investícia s potenciálom. Vďaka COVID-19

03 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Prepady na akciových trhoch, ktorých sme boli v prvej polovici marca svedkami neobišli ani spoločnosť Unilever, ktorá patrí k neväčším dodávateľov výrobkov pre osobnú starostlivosť a starostlivosť o domácnosť, potravín a nápojov. To sa však vďaka zvýšenému záujmu o čistiace a dezinfekčné výrobky v súvislosti s COVID-19 môže v najbližšom období zmeniť.  Zvýšený záujem o výrobky tohto druhu môže mať pozitívny dopad nielen na ďalšie zisky a kvartálne hospodárske výsledky, ale aj hodnotu samotných akcií spoločnosti.

Po prepuknutí koronavírusu v Európe sa akcie Unileveru, ktoré sa obchodujú na burze v Londýne, v prvej polovici marca prepadli zo 4 480 GBP za akciu na 3 726 GBP za akciu, na ktorej sa pohybovali 16. marca 2020. V priebehu nasledujúcich troch dní sa cena akcií zotavila a stúpla o 20 percent na 4 381 GBP, no následne opäť oslabovala.

Akcie spoločnosti za posledný rok celkovo klesli z hodnoty okolo 4 384 GBP  za akciu na 3 981 GBP a počas štvrtkového obchodného dňa sa ich hodnota pohybovala na hodnote 3 980 GBP, čo za uvedené  obdobie predstavuje pokles o 9 percent.

Analýza údajov Euromonitor agentúry Reuter ukazuje, že počas pandémií ako vtáčia chrípka, či napríklad Mers z roku 2013 však spotreba čistiacich prostriedkov rapídne stúpa, čo môže pre firmy, ktoré ich vyrábajú znamenať výrazné zvýšenie príjmu z predaja. Podľa údajov, ktoré vo svojom článku uviedol Investing.com minuli spotrebitelia v roku 2019 celosvetovo na čističe povrchov takmer 22 miliárd USD a ďalších 1,43 miliárd USD na čistiace utierky.

Niektoré zo spoločností môžu podľa odborníkov dokonca plánovať nákup vzoriek koronavírusu, aby mohli vytvoriť čistiace prostriedky, ktoré budú zabíjať kmeňové bunky vírusu. Vývoj výrobkov však môže trvať  niekoľko mesiacov alebo aj rok. Firma Unilever, rovnako ako niektoré ďalšie spoločnosti však na otázku v súvislosti s podobnými plánmi nedopovedala.

Firma pred pár dňami na svojich stránkach zároveň informovala verejnosť, že prispôsobí svoje existujúce výrobné linky tak, aby dokázala produkovať viac dezinfekčných prostriedkov, ktoré sa budú môcť využívať v nemocniciach, školách a ďalších verejných inštitúciách.

Aktuálny vývoj situácie na trhu tak naznačuje, že akcie firmy by mohli byť zaujímavé z hľadiska investície.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.