USDCAD: FED napomohol americkému Doláru pri dôležitých cenových úrovniach

18 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V stredu večer stredoeurópskeho času zasadal FED, ktorý o daných rozhodnutiach monetárnej politiky ohľadom úrokových sadzieb a inflácie rozhodol nasledovne. FED už v minulosti hovoril o zvýšení úrokových sadzieb, ktoré teraz oficiálne zvýšil. Úroková sadzba bola zvýšená na očakávané 2 percentá a spomenul, že v aktuálnom roku sa chystá ešte dva krát túto sadzbu zvýšiť. Keďže trh očakával už len jeden zásah z tejto strany v aktuálnom roku, vyústilo to v prekvapenie a tak to aj na trhoch vyzeralo. Inflácia sa pohybuje na úrovni 2.8 percenta a jadrová inflácia na úrovni 2 percent. Pokiaľ by sa inflácia stala nekontrolovateľným indikátorom rastu cien, FED by mohol úrokové sadzby zvyšovať rýchlejšie.

Na menovom páre USDCAD trh zareagoval prudkým rastom respektíve oslabením „Kanaďana“. Ako sme už spomínali v prechádzajúcich analýzach na trhu sa vytvoril trojuholník. Z denného hľadiska sme mohli spozorovať falošné prerazenie alebo testovanie hornej hranice trojuholníka. Keďže na danom trhu má veľkú úlohu týždenný výhľad, denné prerazenie trh ignoroval. Môžeme si to všimnúť aj v minulosti.

Po tomto vyhlásení nasledovala silná býčia sviečka na týždennom grafe. Dôležité je, že daná sviečka uzavrela nad hornou hranicou trojuholníka a takisto prerazila rezistenciu na úrovni 1.311. Cena za minulý týždeň narástla o 2 percentá. Prerazený trojuholník nahor je jednoznačne býčí signál. Zvyčajne nastane situácia, keď sa trh vráti a otestuje hranicu trojuholníka a vďaka indikátorom alebo fundamentálnym správam sa môže odraziť smerom, kde sa uskutočnilo prerazenie. Treba pripomenúť, že trh takisto prerazil trendovú linku. Aj keď je daná situácia viac naklonená býkom USD, treba dbať na to, že akákoľvek fundamentálna správa môže ovplyvniť dianie na trhu.  Aktuálne obchodujeme na úrovni 1.318.V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovanú dodržať dôsledný money a risk management.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.