USDCAD: Kanaďan zoslabuje po fundamentálnych výsledkoch z minulého týždňa

27 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kanaďan zoslabil voči USD najmä po inflačných výsledkoch, ktoré boli zverejnené v piatok 20.4.2018.

Kanadský dolár sa odrazil od dna najmä po fundamentálnych novinkách a očakávaných výsledkoch z 1,253. Býkom sa podarilo cenu vytlačiť na aktuálnych 1,287. Znehodnoteniu napomohol aj silný USD, ktorý za posledné dni posilňuje.

Z dlhodobého hľadiska sa menový pár USDCAD obchoduje v medveďom trende. Medvedí trend nastal najmä po dosiahnutí vrcholu v januári 2016, následne v máji 2017 vytvoril nižší vrchol na úrovni 1,37. Pomocou týchto úrovní vytvoríme trendovú líniu, aby sme približne mohli predikovať silné rezistencie na prípadný obrat trhu. Takisto môžeme vytvoriť trendovú líniu zo spodnej strany grafu, aby sme vedeli predikovať možné dno. Aby bol potvrdený signál medvedieho trendu, musí byť dodržaná podmienka nižších high a nižších low. Tento trend sme analyzovali z  dlhodobého týždenného hľadiska. Avšak v dlhodobom medveďom trende sa dá nájsť aj príležitosť na nákup z krátkodobého alebo strednodobého hľadiska.

Zo strednodobého hľadiska sa nám vytvorila aj príležitosť na nákup, resp. býčí trend (zo strednodobého a krátkodobého hľadiska). Takisto sa nám vytvoril trendový kanál. Dva týždne dozadu, situácia bola odlišná. Bola tu istá pravdepodobnosť, že klesajúci trh môže atakovať spodnú hranicu trendu. Z technického pohľadu, cena našla „double bottom“ alebo dvojité dno na 200 týždňovom EMA, od ktorého sa odrazila smerom hore. Veľmi tomu napomohli fundamenty z kanadského trhu, najmä inflácia. Ako som už spomínal cenu sa podarilo vytlačiť až na úroveň 1,29, aktuálne sa však obchoduje na 1,286.

Na úrovni 1,29 sa nachádza silná rezistencia a jej prípadné prerazenie môže cenu vytlačiť až na úroveň 1,295 prípadne až na hornú (dlhodobú medvediu) líniu. Je možné, že v budúcnosti sa cena môže dostať do stretu týchto línií, býčia strednodobá a medvedia dlhodobá. V tomto prípade je dosť možné, že trh bude ignorovať strednodobý býčí kanál. Samozrejme, môže nastať aj odlišná situácia.

Pokiaľ rezistencia na úrovni 1,29 bude dostatočne silná, môžu medvede stlačiť cenu až na 1,277 prípadne k supportu na úrovni 1,271. Medzi týmito úrovňami sa nachádzajú aj denné kĺzavé priemery, takže tu by sa mohla cena udržať, prípadne odraziť.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.