USDCAD: Pár testuje dlhodobú trendovú líniu

25 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kanaďan začal oslabovať od 17. apríla. Dôvodom boli nepriaznivé fundamentálne výsledky. Túto situáciu sme už viac krát komentovali.

USDCAD sa aktuálne obchoduje na úrovni 1,296. Kanaďan stále oslabuje a nepodarilo sa mu prekonať hranicu EMA (exponenciálne kĺzavé priemery) na rôznych úrovniach, ktoré v tomto prípade slúžili ako silné supporty pre amerických býkov.

Rezistencia na úrovni 1,295 bola prerazená na 4h grafe.. Zhora graf ohraničuje dlhodobá trendová línia, ktorá sa nachádza na úrovni cca od 1,297-1,305. Pri tejto hranici by určite mali všetci obchodníci spozornieť, pretože hovoríme o viac ako dvoj ročnej trendovej čiare. Prípadné prerazenie by znamenalo ešte väčšie oslabenie Kanaďana. Najbližšia rezistencia sa nachádza na úrovni 1,311.

Trh pravdepodobne otestuje túto medvediu trendovú líniu, no môže sa stať, že jej prípadné otestovanie konečne nakopne kanadských býkov a Kanaďan by mohol začať posilňovať. V tomto prípade sa najbližšie supporty (USDCAD) nachádzajú na úrovniach 1,29 následne 1,278. Na približne poslednej spomínanej úrovni sa nachádzajú aj denné EMA (50, 100, 200).

Nejednalo by sa však ani o poslednú prekážku. Zo spodnej strany máme na grafe nakreslenú trendovú čiaru. Tentokrát býčiu (z pohľadu USDCAD), ktorá je síce oveľa mladšia, no trh ju zatiaľ rešpektuje. Trh rešpektuje hranice resp. vrcholy aj dná trendových čiar. Na grafe sa vytvoril trojuholník. Všetky dôležité úrovne sa znázornené na grafe.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.