USDCAD: Technická analýza 04.07.2018

04 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Po prerazení trojuholníka smerom nahor, ktorého horná hranica sprevádzala dlhodobá klesajúca trendová línia, sa býkom podarilo vytlačiť cenu až na 1.338. Je to teda za posledný rok najvyššia uvedená hodnota. V máji 2017 cena dokázala atakovať vyššiu úroveň, konkrétne 1.379. Zatiaľ sa nachádzame v druhom štvrťroku a uvidíme, či cena dokáže tento rok spraviť ešte nové HIGH.

Poďme sa ale pozrieť na aktuálnu situáciu. Nový tohtoročný vrchol je tretím bodom na červenej trendovej linke, od ktorého sa cena odrazila, takže rešpektuje hranice zakreslenej trendovej čiary.  Pokiaľ sa pozrieme na spodnú hranicu trojuholníka, môžeme spozorovať črtajúcu trendovú linku, ktorá vznikla spojením dvoch bodov, a to úrovni 1.22 a 1.25 (čierna trendová linka). Táto trendová linka má strednodobý charakter, takže tam môžeme predikovať nové dno (v budúcnosti).

Čo nás aktuálne viac zaujíma, je spodná černená, prudko-stúpajúca čiara. Tá znázorňuje aktuálne silný support. Pokiaľ sa pozrieme na uptrendovú a downtrendovú červenú linu uvidíme črtajúcu sa formáciu „rising wedge“ alebo vzrastajúci klin. Táto formácia slúži ako medvedí signál no netreba bezhlavo vstupovať do obchodu. Treba si počkať na potvrdenie, ktoré je v našom prípade prerazenie downtrendovej červenej linky. Cena sa v tejto formácií zvykne pohybovať v smere vzrastajúceho klinu a signál pre nákup alebo predaj je prerazenie a uzatvorenie aspoň dennej sviečky pod alebo nad hranicou formácie. Prerazenie by malo sprevádzať silné volume (objem nákupov/predajov). Pokiaľ by sa medveďom podarilo preraziť úroveň smerom nadol, Fibonacciho úrovne nám znázorňujú supporty a rezistencie, ktoré môžu zmeniť trend. Pokiaľ by sa však potvrdil tento negatívny scenár pre USD cena by mohla atakovať až vyznačenú dlhodobú klesajúcu trendovú linku (modrá).

Pokiaľ by sa však cena odrazila od červenej downtrendovej linky, najbližší cieľ je vrchol uptrendovej linky (červenej) a pokiaľ by sa býkom ju podarilo preraziť smerom nahor, čo je menej pravdepodobné, kupujúci by ju mohli vytlačiť až na úroveň 1.35. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať správne nastavený money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.