USDCHF: Technická analýza 17/07/2018

17 / 07 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Graf analyzujeme na 6-hodinovom grafe. Pár hodín dozadu sme otestovali druhý krát aktuálny vrchol, ktorý leží na úrovni 1,005. Po nerozhodnom raste CHF nabral silu na svoje posilnenie. Vytvoril sa nám tak obchodný kanál, ktorý síce bol už raz prerazený, ale býky boli dosť silné na to, aby sa dostali naspäť do vnútra.

Aktuálne sa nachádzame na spodnej hranici trendového kanála, kde je tu riziko prerazenia smerom nadol. Týmto prerazením by sme sa dostali pod úroveň EMA 200, čo by signalizovalo pokles a cena by sa mohla zastaviť až na úrovni EMA 100. Pokiaľ by cena ďalej pokračovala v páde, dôležitá cenová úroveň je v rozmedzí 0,98. Ak by sa cena vážne dostala až sem, je pravdepodobné, že cena by tu nejakú dobu pobudla. Kam by následne zavítala, to je otázne. V hre je aj formácia double top (dvojitý vrchol), čo je silno medvedí signál, no pre platnosť tejto formácie potrebujeme preraziť trendline a následne silný support.

Na druhej strane je tu šanca, že sa môžeme odraziť od dna trendovej čiary a následný cieľ by potom bol na úrovni 0,996, prípadne otestovanie predchádzajúceho vrcholu. Stoch RSI nám ukazuje (podľa 6H hľadiska), že sa nachádzame v silne prepredanom pásme a že je tu iba malý priestor na pokles. Pokiaľ však analyzujeme situáciu z denného grafu, tak môžeme vidieť, že tu priestor vážne je. Takisto je dôležitá úroveň EMA 200 a je otázne, či ju podrží. Pokiaľ by EMA 200 bol dostatočne silný, mohol by spôsobiť odraz smerom UP na už spomínané cenové hladiny. Táto analýza má len edukačný účel a treba pripomenúť, že pri obchodovaní je nutné dodržiavať riadny money a risk manažment, aby sme ochránili svoj kapitál.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.