Výnosy dlhopisových kriviek vytvárajú inverziu – Je recesia na dohľad?

13 / 12 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Recesie sa vo všeobecnosti netreba báť, je to prirodzený cyklus v ekonomike, ku ktorému dochádza opakovane. Spomalenie ekonomiky, resp. recesia nemusí vždy znamenať krízu. Tá môže nastať ako dôsledok recesie a vtedy nastáva problém. Dobrí obchodníci a racionálni investori so správnou diverzifikáciou dokážu zarobiť aj na poklese trhov. Načasovanie je kľúčové, no s úplnou presnosťou sa nedá povedať, v akom bode nastane. Je tu šanca, že na aktuálny vrchol (napr. na S&P 500) sa len tak skoro nepozrieme..

Poďme sa ale pozrieť na niektoré objektívne indikátory, ktoré môžu signalizovať nadchádzajúci ekonomický trend z globálneho hľadiska.

Bear Market Risk Indicator (Goldman Sachs)

Analytici z Goldman Sachs sa pozreli na macro, trh a technické dáta a skúmali správanie trhu pri býčom a medveďom trende. Nasledujúci indikátor je poskladaný z viacero analytických nástrojov a makroekonomických dát (ktoré by samostatne vydávali veľa falošných signálov). Skladá sa z: ohodnotenie akcií, rastové momentum, nezamestnanosť, inflácia, výnosová krivka dlhopisov).

Zdroj: Shiller, Have Analytics, Datastream, Goldman Sachs Global  Investment Research (September)

Môžeme povedať, že indikátor odráža stav prehriatej globálnej ekonomiky. Aktuálne sa nachádzame na najvyšších úrovniach od roku 1969. Prekonali sme tak silné obdobia, kedy vznikla recesia a to v rokoch 2000 a 2008. V minulosti to bola hlavne inflácia a rast úrokových sadzieb, ktoré zohrávali dôležitú úlohu v narastajúcom riziku medvedieho trendu. Samozrejme, neznamená to okamžitú recesiu, z historického hľadiska, percentil môže ešte stúpať, ale treba sa mať na pozore a situácií sa pomaly prispôsobiť. Teoreticky, nástrojmi menovej politiky by sa situácia mohla oddialiť o pár rokov, treba sa však zamyslieť, či by to malo pozitívny dopad.

Inverzia výnosových kriviek pri dlhopisoch

Inverzia výnosových kriviek v tomto prípade znamená, že výnosy pri dlhopisoch s nižšou duráciou sú vyššie ako výnosy s dlhšou duráciou. V praxi to znamená, že 2-ročné dlhopisy nám za daný rok prinesú väčší výnos ako napr. 5-ročné  dlhopisy (za daný rok). V normálom stave ekonomiky to býva logicky naopak. K inverzií dochádza vtedy, keď investori, resp. trh má nižšiu dôveru v aktuálny stav ekonomiky. Vzniká tak väčší dopyt po dlhopisoch s kratšou duráciou. Očakávajú tak, že blízka budúcnosť je rizikovejšia než ďaleká budúcnosť, je teda ohodnotená väčším výnosom. Je to spojené s rastom a poklesom úrokových sadzieb.

Tento jav môžeme považovať za negatívny signál, resp. za zmenu trendu na trhoch a to z býčieho na medvedí. Tieto signály indikujú nepriaznivú budúcnosť. Neznamená to, že recesia vypukne zajtra a nemusí ani za pol roka, dokonca ani za rok. Treba však diverzifikovať a pomaly pripraviť svoje portfólio, pretože otázkou nie je či nastane, ale kedy.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.