Zemný plyn a jeho budúcnosť

08 / 03 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zemný plyn predstavuje sezónnu komoditu. To znamená, že ju značne ovplyvňujú cenové výkyvy najmä počas zimy, resp. leta. Aj keď počas chladného obdobia býva cena najvolatilnejšia, teda môžeme spozorovať veľké cenové výkyvy, určite nie je len toto určujúci faktor.

Na grafe môžeme vidieť, že cenové odchýlky sú za posledné roky zaznamená najviac v období pred zimou a tesne po nej. To znamená, že takmer každý rok (no nie je to pravidlom) sa volatilita na trhu zvyšuje v obdobiach september/október až po február-marec. Je to logické, keďže v zime sa výrazne zvyšuje dopyt, čo zapríčiní takmer vždy cenový rast.

Dopyt a ponuka je hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje takmer všetko v ekonomike, no s tým sú spojené aj ďalšie faktory, na ktoré plyn reaguje. Medzi ďalšie môžeme kategorizovať import a export, zásoby, ekonomický rast, cyklus počasia (zima, leto) a cenu palív.

Najväčší importér zemného plynu je Čína a na nasledujúcom grafe môžeme vidieť jej odhadovanú spotrebu v najbližších rokoch. Samozrejme tieto čísla by sme mali brať s rezervou, pretože spotreba prudko závisí od stavu ekonomiky a iba v expanzii by sa vážne mohli dodržať. Uvidíme však ako sa bude vyvíjať táto hladina, keďže Čína aj keď má stále vysoké HDP, jeho rast pomaly spomaľuje.  Nárast spotreby plynu by v tomto prípade bol enormný, čo by mohlo zvýšiť cenu plynu do budúcna.

Zdroj:  IEA.org

Aj keď najväčší rast v spotrebe predstavuje Čína, pridávajú sa aj ostatné krajiny (podľa odhadov). Zvýšená spotreba znamená zvýšený dopyt a pokiaľ produkcia „nebude“ stíhať tak sa to pravdepodobne odrazí v cene. Priemyselný sektor patrí medzi najväčších spotrebiteľov zo sektorového hľadiska.

To všetko však za predpokladu, že situácia na globálnom trhu bude ideálna a ekonomika bude „šliapať“ na plné obrátky. Nie však každý rastie po ekonomickej stránke ako Amerika, takže každá krajina čelí určitým rizikám, čo môže v budúcnosti ovplyvniť aj tieto čísla. Medzi najväčších producentov patrí Rusko (vlastní okolo 25 percent svetových rezerv), Irán, Katar atď. Amerika posledné roky produkovala množstvo pre svoju spotrebu.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo alebo radu. Obchodujete vždy na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.