Zlato: 5-mesačná konsolidácia bola prerazená

18 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Na zlate sa z dlhodobého hľadiska vytvára trojuholník. Od 2016 sa dá povedať, že na zlate začali preberať štafetu býky. Možno to potvrdiť, keďže od 2016 stále vytvára vyššie vrcholy a vyššie dná. Nejedná sa však o jednoznačný trend, pretože zahŕňa množstvo konsolidácií.

Od začiatku roka 2018 sa cena pohybuje na úrovni 1309-1377. Až po piatich mesiacoch sa medveďom podarilo preraziť úroveň 1309 a cenu stlačiť až na aktuálnych 1291. Pre býkov to nie je dobrý signál. No nemusí to znamenať jednoznačný medvedí trend. Medvede majú pred sebou veľa prekážok.

Na grafe sme zakreslili trendovú čiaru, kde sa cena na prelome roku 2016-2017 odrazila od dna od úrovne 1127. Trh vytváral nové vrcholy a dná, no nedalo sa povedať, že na zlate sa vytvoril trend, keďže na to neboli splnené viaceré podmienky. Aktuálne sa nachádzame pod 200,100,50 dennými kĺzavými priemermi, čo môžu medvede považovať za supporty.

Býčie supporty: je to napr. trendová čiara (ktorú trh práve testuje), následne 200,100 W (týždenné) exponenciálne kĺzavé priemery, ktoré sa stále nachádzajú pod cenou, konkrétne na úrovniach 1278 a 1285.

V prípade, že medvede prerazia trendovú čiaru a týždenné EMA, cena môže klesnúť na úroveň 1268, prípadne až na 1260. Pokiaľ by nastal opačný scenár, býky by mohli využiť testovanie trendovej línie pre svoj vstup do long pozície a následné rezistencie sú na úrovniach 1301, následne 1309. Pokiaľ by sa na trhu naakumuloval vysoký objem nákupov, cenu by býky mohli vytlačiť až na úroveň 100D EMA teda na 1325.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.