Zlato pokorilo 6-ročné maxima

21 / 06 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

 

Zlato pokračuje v raste po prerazení z dlhodobej trojuholníkovej formácie. V auguste 2018 sme mohli spozorovať cenové dno na zlate za posledné roky na úrovni 1160 USD za uncu. Trh je z dlhodobého hľadiska naladený rastovo. Môže za to neistota na ackiových trhoch spoločne s geopolitickými rizikami ako sú obchodná vojna medzi USA a Čínou a zvyšujúcim sa napätím medzi USA a Iránom. V tomto týždni sme mohli zaregistrovať holubičiu rétoriku hlavných autorít menovej politiku fedu a ECB. Investorom a širokej verejnosti bolo prisľúbené ďalšie stimuly vo forme kvantitatívneho uvoľňovania a znižujúcich sadzieb v budúcnosti. Tieto všetky faktory zapríčinili rast na tejto komodite. Zlato teda prestavuje bezpečný prístav z hľadiska investorov. Nie je to vždy pravda.

Ako zlato vyzerá z pohľadu technickej analýzy?

Trh z dlhodobého hľadiska prerazil rezistentnú hranu trojuholníkovej formácie, čo sa okamžite odzrkadlilo na expanzívnom raste. Z pohľadu TA však treba povedať, že trh zvykne otestovať svoju hranu po jej prerazení. Preto by sme sa nemohli čudovať, ak by sme uvideli retest týchto úrovní (modrej hrany). Čaká sa na uzavretie nad mesačnými supportami (červená) a pokiaľ sa trh nad týmito úrovňami udrží, tak má nakročené na ďalší rast. Z pohľadu týždňového grafu zlato testuje silnú rezistenciu (oranžová) a pokiaľ ju prerazí tak môžeme vidieť ďalší rast. V opačnom prípade sme na grafe zaznačili mesačné a týždenné supporty, ktoré trh môže otestovať. Ďalšou opornou úrovňou je silná modrá rastúca trendline.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné poradenstvo alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.