Zlato zostáva pod 1,300 USD po dátach inflácie z EU

15 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Drahý kov sa obchodoval v mínuse v piatok popoludní a bol nižšie o cca 0.25% počas Londýnskej seansy. Pohyboval sa okolo psychologickej hranice 1,300 USD a snažil sa ju ubrániť po včerajšom zlyhaní pri 200 dňovom kĺzavom priemere.

Inflácia  v eurozóne bola ponechaná na 1.9% medziročne za máj, pričom jadrový rast cien zostal na 1.1%. Včerajší míting ECB bol vyhodnotený ako holubičí, keďže ECB potvrdila, že sadzby budú nulové minimálne do leta 2019 a QE program skončí v decembri 2018. Euro zaznamenalo veľký prepad, čo posilnilo Americký dolár no a to nie je pozitívne pre zlato. EURUSD pár prepadol najviac od Brexitu.

Sentiment zatiaľ ostáva negatívny pre zlato aj vďaka včerajšiemu intradennému obratu, kedy zlato nedokázalo udržať denné zisky a bolo vypredané.

Americký kalendár dnes ponúkne len využívanie kapacít a priemyselnú produkciu, ktoré by mohli zahýbať Americkým dolárom, no zlato na tieto čísla nezvykne reagovať.

Včerajšie zlyhanie pri kritickej rezistencii na 1,308 USD hrá v prospech medvedích obchodníkov. Tu sa stále nachádza hlavná predajná zóna a pokiaľ je zlato pod ňou, krátkodobý trend vyzerá byť neutrálny.

Zlato sa stále snaží udržať silnú rastovú trendovú linku, ktorá je okolo úrovne 1,295 USD. Ak však nebude udržaná, dlhodobý rastový trend by mohol byť ukončený s ďalším cieľom poklesu pri májových minimách na 1,282 USD. V každom prípade Vám odporúčame pri obchodovaní dodržať dôsledný money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.